30.5.2013/1844 HFD:2013:100

Markanvändning och byggande - Bygglov - Detaljplanebestämmelse - Fasad - Balkonglinjer - Fönsterindelning - Takform - Anpassning av byggnad till omgivningen - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Syn

Ärendet gällde byggandet av två flervåningshus med bostäder på en tomt som i detaljplanen hade anvisats som kvartersområde för flervåningshus och servicecentral för boende för äldre (AK-1). Enligt en bestämmelse i detaljplanen skulle disponeringen av massorna i nybyggnaderna på kvartersområdet, takformerna och fasadernas indelning, material och färger vara karakteristiska för Hagalunds gamla bostadsområde.

Detaljplanebestämmelsens ordalydelse förutsatte inte att de tilltänkta byggnaderna skulle ha en fasad som motsvarade fasaderna hos de närliggande byggnaderna. Byggnaderna i gamla Hagalund var av varierande slag och hade inte fasader av uteslutande en enda typ. De närliggande fastigheter som avsågs i bygglovet hade inte helt likadana fasader, även om dessa oftast bildade en horisontell linje. Efter att ha förrättat syn på platsen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att de tilltänkta byggnadernas fasad- och fönsterindelning eller takform inte var sådan att beslutet att bevilja bygglov för byggnaderna skulle ha stått i strid med bestämmelserna i detaljplanen. Omröstning 3-2.

Markanvändnings- och bygglagen 55 §, 57 § 1 mom., 117 § 1 mom., 118 § och 135 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.