Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

6.7.2012/1896 HFD:2012:55
Handlingsoffentlighet - Personuppgift - Behandling av personuppgifter - Skydd av personuppgifter -Professorers löneuppgifter - Redaktionellt syfte
4.7.2012/1867 HFD:2012:54
Statstjänstemannalag - Grundrättighetsbejakande tolkning - Besvärsförbud - Ändring av tjänst - Kravnivå - Tjänstebenämning - Uppgifter - Statstjänsteman
4.7.2012/1866 HFD:2012:53
Statstjänsteman - Överklagbarhet - Överföring av tjänst från enhet till en annan - Rättigheter och skyldigheter - Statstjänsteman
29.6.2012/1818 HFD:2012:52
Vattenlagen - Fiskeområde - Besvärsrätt - Tillståndsärende som gäller vattenhushållning - Ändring av fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsavgift - Fiskerihushållningsmyndighet
20.6.2012/1719 HFD:2012:51
Schengens informationssystem - SIRENE-ärendehanteringssystemets arkivdatabas - Polisen - Personregister - Dataombudsmannens behörighet - Informationsutbyte mellan myndigheter - Yrkande om utplåning av felaktiga anteckningar
20.6.2012/1718 HFD:2012:50
Markanvändning och byggande - Strandzon - Undantag - Behov av undantag - Reparation eller mindre utvidgning av ett befintligt bostadshus
20.6.2012/1717 HFD:2012:49
Markanvändning och byggande - Ändringssökande - Fullföljd - Upphävning av en del av ett detaljplanebeslut - Generalplan med rättsverkningar
20.6.2012/1711 HFD:2012:48
Utlänningsärende - Rättsmedicinsk undersökning för bestämning av ålder - Anteckning om ålder - Befolkningsdatasystemet - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet
20.6.2012/1710 HFD:2012:47
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Minderårig familjemedlem - Unionsmedborgarskap - Allmän ordning och säkerhet - Behov av förhandsavgörande
20.6.2012/1709 HFD:2012:46
Handikappservice - Personlig assistans - Autism - Utvecklingsstörning - Förmåga att definiera hjälpbehov - Fritidsintressen utanför hemmet
19.6.2012/1706 HFD:2012:45
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egen bostad - Familjens stadigvarande bostad - Studiebostad - Gymnasiestudier - Boendetid - Minderårig
14.6.2012/1554 HFD:2012:44
Kommunalärende - Ändring av kommunindelning - Sammanslagningsavtal - Plan för ordnande av service - Behörigheten hos en kommun som upplöses - Indragning av hälsovårdscentrals läkarjour - Separat arrangemang om jourtjänster - Sjukvårdsdistrikts skyldighet att ordna service
12.6.2012/1530 HFD:2012:43
Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Rättegång inom skälig tid - Dröjsmål med handläggning - Kompensation av dröjsmål
12.6.2012/1529 HFD:2012:42
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplan med rättsverkningar - Trafikdelgeneralplan - Etapplan - Ändringssökande - Förvaltningsdomstol - Fullföljd - Besvärstillstånd
7.6.2012/1517 HFD:2012:41
Markanvändning och byggande - Generalplan - Generalplanebestämmelse - Område för fritidsbostäder - Åretruntboende - Utredning av konsekvenser
5.6.2012/1460 HFD:2012:40
Markanvändning och byggande - Bygglov - Strandområde - Planeringsbehovsområde - Lösdriftsladugård för dikor - Gödselstad - Ekonomibyggnad - Gårdsbruk
4.6.2012/1456 HFD:2012:39
Vattentjänster - Vattentjänstavgifter - Beslut om taxor - Kommunalt affärsverk - Direktion - Vattentjänstverk - Abonnent - Ändringssökande - Kommunalbesvär
31.5.2012/1412 HFD:2012:38
Kontrollsystemet för ekologisk produktion - Produktionskontroll av animalieproduktion - Ändringssökande - Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd - Förfarandet vid ändringssökande - Tillämpning av stöduppgiftslagen - Besvär - Besvärstillstånd - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet - Anmärkning - Tillsyn över fodertillsatser
30.5.2012/1405 HFD:2012:37
Beskattning av personlig inkomst - Avdrag från kapitalinkomster - Naturliga avdrag - Utgifter för inkomstens förvärvande - Advokat- och rättegångskostnader
29.5.2012/1389 HFD:2012:36
Handikappservice - Autism i barndomen - Utvecklingsstörning - Personlig assistans - Förmåga att definiera hjälpbehov - Fritidsintressen utanför hemmet - Behov av övervakning vid personlig assistans
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.