Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

13.9.2012/2399 HFD:2012:75
Mentalvårdsärende - Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Fortsatt vårdförordnande - Tillräckliga rättsskyddsgarantier - Utlåtande av en annan läkare än sjukhusets - Artikel 5 i människorättskonventionen - Laglighetsprincipen (rule of law)
7.9.2012/2352 HFD:2012:74
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktier som hör till anläggningstillgångarna - Funktionella och administrativa band mellan bolag - Godtrosskydd
7.9.2012/2350 HFD:2012:73
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktier som hör till anläggningstillgångarna - Funktionella och administrativa band mellan bolag
7.9.2012/2345 HFD:2012:72
Samkommun för sjukvårdsdistrikt - Samkommuns organ - Nämnd för sjukvårdsområde - Val - Proportionalitetsprincipen - Hela samkommunens område som bas
7.9.2012/2336 HFD:2012:71
Offentlig upphandling - Tjänster avseende vidareförmedling av färdtjänstbeställningar - Tjänstekoncession - Konkurrensutsättningsskyldighet - Odelbar helhet - Uppskattat värde - Bestämmande av påföljd
3.9.2012/2266 HFD:2012:70
Markanvändning och byggande - Ändringssökande - Fullföljd - Besvärstillstånd - Detaljplan - Generalplan med rättsverkningar - Detaljplan som ligger inom området för en generalplan med rättsverkningar
27.8.2012/2221 HFD:2012:69
Beskattning av personlig inkomst - Option - Premie - Överlåtelseförlust - Anskaffningsutgift - Godtrosskydd
27.8.2012/2220 HFD:2012:68
Handlingsoffentlighet - Handling upprättad för internt myndighetsarbete - Icke-handling - Tillgodoseende av myndighetsprincipen - Utredning om arbetsgemenskapen - Stordian för power point -presentation
23.8.2012/2214 HFD:2012:67
Markanvändning och byggande - Generalplan - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Särskilda mål i Helsingforsregionen - En landskapsplans styrande inverkan - Organisering av kollektivtrafik - Förhållande till detaljplanering
23.8.2012/2213 HFD:2012:66
Parkeringstillstånd för handikappade - Parkering - Flyttning av fordon - Parkeringsövervakare - Polis - Behörighet - Myndighets besvärsrätt
20.8.2012/2170 HFD:2012:65
Miljöskyddslag - Förvaltningstvång - Saneringsåläggande - Sanering av förorenat område - Vattenområde - Bottensediment - Beroende av tillstånd - Tillämplig lag - Vattenlag - Behov att få nyttjanderätt
13.8.2012/2131 HFD:2012:64
Varumärke - Smiley - Registrerbarhet - Särskiljningsförmåga - Behov av att förfoga fritt över smiley-tecken
10.8.2012/2127 HFD:2012:63
Mentalvårdsärende - Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja - Beslut om vård - Utövning av offentlig makt - Observationsremiss - Inhyrd läkare
8.8.2012/2121 HFD:2012:62
Inkomstbeskattning - Beskattning av överlåtelsevinst - Beskattning av överlåtelsevinst av egen bostad - Rivning av bostadsbyggnad
3.8.2012/3 HFD:2012:61
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Upphandling hos anknutna enheter - Företagshälsovårdstjänster
2.8.2012/2100 HFD:2012:60
Handikapptjänster - Sjukdom - Färdtjänst för gravt handikappade - Ålder
2.8.2012/2099 HFD:2012:59
Handikapptjänster - Färdtjänst för gravt handikappade - Ålder
27.7.2012/2074 HFD:2012:58
Kommunikationsmarknadslag - Företag med betydande marknadsinflytande - Teleföretag - Kostnadsorienterad prissättning - Bundet kapital - Skälig avkastning - Fast nät för abonnentförbindelser - Produkt i abonnentförbindelse - Månadshyra - Månadsavgift
10.7.2012/1931 HFD:2012:57
Markanvändning och byggande - Förvaltningsbesvär - Ersättning för utarbetande av detaljplan - Godtagbara kostnader - Jämkning
6.7.2012/1900 HFD:2012:56
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelseförlust - Avdrag för överlåtelseförlust - Värdepappershandel - Försäljning och återköp - Kringgående av skatt
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.