Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

9.11.2012/3083 HFD:2012:95
Utkomststöd - Disponibla tillgångar - Fastighet som sökanden äger - Realisering av fastighet såsom villkor för beviljande av utkomststöd - Tid att ordna upp sin ekonomiska situation
8.11.2012/3065 HFD:2012:94
Mönsterrätt - Halkskydd - Helhetsintryck - I grunden samma lösning - Användningsändamål - Mönsterskaparens frihet - Prövning av mothållet mönster
31.10.2012/3015 HFD:2012:93
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Företagsarrangemang - Aktiebyte - Bolag med säte i en EES-stat - Europeiska unionens domstols dom
18.10.2012/2831 HFD:2012:92
Barnskydd - Ersättning av barnskyddskostnader - Kostnadstvist mellan kommuner - Förvaltningstvist - Frist - Preskription av fordran
16.10.2012/2805 HFD:2012:91
Handelsregistret - Aktiebolag - Avförande av uppgifter ur registret - Återbrytande av beslut - Högsta förvaltningsdomstolen - Behörighet - Allmän domstol - Talan
11.10.2012/2719 HFD:2012:90
Beskattning av personlig inkomst - Uppsägning av arbetstagare - Arbetsgivares utbetalning av stöd till företag - Löneinkomst
3.10.2012/2623 HFD:2012:89
Naturvårdslagen - Skogslagen - Anmälan om flygekorrar - Förfarande i miljöcentralen - Procedurfel - Beslut som ska ges utan dröjsmål - Frist
3.10.2012/2622 HFD:2012:88
Handlingsoffentlighet - Myndighetshandling - Offentlighetslagens tillämplighet - Skydd för privatliv - Personuppgift - Personregister - Myndighets personregister - Deltagarförteckning från seminarium
3.10.2012/2621 HFD:2012:87
Förvaltningsbesvär - Näringsfrihet - Hälso- och sjukvård - Jourtjänster - Tillstånd att få tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster - Förutsättningar för tillstånd - Köptjänst - Två serviceproducenter i samma lokaler - Serviceproducenters solidariska ansvar gentemot beställaren - Sjuk- och hälsovårdsmyndighets utövning av tillsyn
1.10.2012/2595 HFD:2012:86
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Till funktionen närbelägen kommun - Individuellt transportbehov - Samhällsengagemang - Rimligt lång resa
1.10.2012/2580 HFD:2012:85
Förhandsuppbörd och socialskyddsavgift - Ersättning för resekostnader - Arbetstagare i specialbranscher - Dagpenning - Övernattning under arbetsresa
26.9.2012/2543 HFD:2012:84
Kommunalärende - Val - Valreklamplats - Bruksavgift - Avgiftsbefrielse - Offentligrättslig avgift - Kommunal avgift - Kommunalbesvär - Förvaltningsrättsskipning - Jämlikhet - Avtalsfrihet
25.9.2012/2533 HFD:2012:83
Utlänningsärende - Permanent uppehållstillstånd - Kontinuerligt uppehållstillstånd - Laglig vistelse utan avbrott - Ansökan om uppehållstillstånd - Försenad ansökan
24.9.2012/2511 HFD:2012:82
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Ekonomiska brott - Ovillkorligt fängelsestraff - Betydelsen av tid som förflutit
24.9.2012/2510 HFD:2012:81
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Olämpligt uppförande - Hot
24.9.2012/2509 HFD:2012:80
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - RM-område - Tillräckliga utredningar - Avsaknad av ett generalplanenligt betraktelsesätt - Jämlik behandling av markägare
18.9.2012/2453 HFD:2012:79
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av bedömningsförfarande i enskilda fall - Förvaltningsbeslut om behovet av att tillämpa förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Kontaktmyndighet - Ändringssökande i tillståndsärende - Förfarandet i förvaltnignsdomstolen - Marktäkt - Avgörande av tillståndsärende
18.9.2012/2452 HFD:2012:78
Ändringssökande - Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Kontaktmyndighet - Beslut - Tillämpning av bedömningsförfarandet i enskilda fall - Miljötillstånd - Bergsbrytning och stenkrossning - Logistikcentral
14.9.2012/2436 HFD:2012:77
Kommunalärende - Hävning av tjänsteförhållande - Brandman - Dom i brottmål - Smuggling av snus - Förlust av förtroende - Tjänsteåliggandenas karaktär - Befogenheter
14.9.2012/2429 HFD:2012:76
Naturvård - Naturskyddsområde - Partiell hävning - Fridlysningsbestämmelse - Lindring - Allmänt intresse - Stor nytta - Detaljplan - Uppsamlingsgata - Led för gång-, cykel- och mopedtrafik - Bankslänt
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.