Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

14.12.2012/3529 HFD:2012:115
Offentlig upphandling - Upphandlingens uppskattade värde - Två byggobjekt på samma tomt - Naturlig sammanställning av den övergripande upphandlingen - Annonsering om upphandling - Fel i annonsering - Marknadsdomstolens behörighet
14.12.2012/3482 HFD:2012:114
Beskattning av delägare i utländskt bassamfund - Bassamfund - Industriell produktionsverksamhet
13.12.2012/3465 HFD:2012:113
Mervärdesskatt - Gemenskapsinternt varuförvärv - Flygplan - Förhandsavgörande av unionens domstol
12.12.2012/3464 HFD:2012:112
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Säkerhet - Överlåtelse av äganderätt - Realisering av inkomst - ISDA-avtalet om derivatinstrument - CSA-bilagan
10.12.2012/3389 HFD:2012:111
Handikappservice - Personlig assistans - Hjärnblödning - Sjukdom som har samband med åldrande
10.12.2012/3387 HFD:2012:110
Omhändertagande - Familj med okänd vistelseort - Förvaltningsdomstolens behörighet
7.12.2012/3386 HFD:2012:109
Beskattning av personlig inkomst - Kostnader för inkomstens förvärvande - Avdrag för bostad på arbetsorten
5.12.2012/3342 HFD:2012:108
Detaljhandels- och serveringstillstånd för alkoholdrycker - Permanent återkallande av tillstånd - Försäljning av snus - Servicestation - Bolags verkställande direktör
5.12.2012/3341 HFD:2012:107
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker - Återkallande av tillstånd för viss tid - Försäljning av snus
3.12.2012/3335 HFD:2012:106
Förmyndarverksamhet - Intressebevakare - Magistrat - Förmyndarmyndighets tillstånd - Avvittring - Donationsförbud - Ärvdabalken - Efterlevande makes rätt till lämplig bostad - Försäljning av bostad
30.11.2012/3326 HFD:2012:105
Kommunalbesvär - Fastighetsförsäljning - Industrifastighet - Kommunstyrelsens behörighet - Underpris - Kommissionens meddelande - Anmälningsförfarande - Statligt stöd - Förutsättningar för statligt stöd - Inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna - Ekonomisk verksamhet - Medlemsstaternas inre marknad
28.11.2012/3320 HFD:2012:104
Ersättande av skada som vållats av brott mot unionsrätten - Medlemsstats ersättningsansvar - Förvaltningstvistemål - Skadestånd - I lagen om olycksfallsförsäkring avsedd menpenning som engångsbelopp
28.11.2012/3313 HFD:2012:103
Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Frist inom vilken rättelse är möjlig - Misstag vid registrering av uppgifter
26.11.2012/3292 HFD:2012:102
Kommunal tjänsteinnehavare - Avstängning från tjänsteutövning - Beslutsfattande - Hörande - Beslutets natur
23.11.2012/3283 HFD:2012:101
Kommunalärende - Samiska - Rätten att använda samiska - Sammanträde i en samkommuns organ - Skyldighet att ordna tolkning
23.11.2012/3282 HFD:2012:100
Kommunalärende - Offentlig upphandling - Anbudsförfarande - Beredning av ärende - Sakkunnig - Jäv - Anställningsjäv
19.11.2012/3221 HFD:2012:99
Elevintagning - Europeiska skolan i Helsingfors - Elevintagningsgrunder - Syskon
16.11.2012/3196 HFD:2012:98
Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Överlåtelsevinst - Presumtion om 20 procents anskaffningsutgift - Skattskyldigs deklarationsplikt - Förhandsifylld skattedeklaration - Odeklarerad inkomst
13.11.2012/3143 HFD:2012:97
Handlingsoffentlighet - Beskattningshandling - Bouppteckningsinstrument - Sekretessbelagd handling - Myndighets rätt att ta del av handling - Utlämnande av uppgifter i syfte att tillgodose en enskild persons intressen och rättigheter - Genomförande av naturvård
12.11.2012/3101 HFD:2012:96
Miljöskydd - Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Tidsfrist - Förlängning av tidsfrist - Ansökan - Förutsättningarna för förlängning - Förorening - Grundvatten - Dagvatten
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.