Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

1.3.2012/407 HFD:2012:15
Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Överlåtelse av nyttjanderätt som gäller en fastighet - Parkeringsverksamhet - Upplåtelse av parkeringsplats - Med äganderätt till aktier förknippad parkeringsrättighet
28.2.2012/391 HFD:2012:14
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Krav på åtgärdstillstånd Luftvärmepump - Fasad - Fasadåtgärd
28.2.2012/375 HFD:2012:13
Överlåtelseskatt - Värdepapper - Försäljning av aktier - Skattegrund - Annan kapitalplacering - Kringgående av skatt
27.2.2012/367 HFD:2012:12
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Läkemedel - Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård - CE-märkning - Klassificering av preparat - Mjölksyrebakteriepreparat - Klassificering på myndighets initiativ - Skyddsklausulförfarande - Försäljningstillstånd - Kvantitativa importrestriktioner
22.2.2012/312 HFD:2012:11
Kommunalt anordnad avfallstransport - Avfallstransport enligt avtal - Beredning av ärende - Motivering av beslut - Fullmäktiges beslut om övergång till avfallstransport enligt avtal - Långvarig faktisk situation
10.2.2012/198 HFD:2012:10
Markanvändnings och byggande - Bygglov - Besvärsrätt - Mittemot belägen byggplats
9.2.2012/192 HFD:2012:9
Kommunalbesvär - Proprieborgen - Beslut under handläggningen - Verkställighetsförbud - Besvär som blir meningslösa - Kommunens kompetens - Statligt stöd
8.2.2012/174 HFD:2012:8
Handlingsoffentlighet - Skyddspolisen - Statens säkerhet - Internationellt underrättelsesamarbete - Konfidentiellt informationsutbyte - Underrättelsetjänst - Offentlighetsprincipen - Skaderekvisitklausul - Sekretesspresumtion
3.2.2012/132 HFD:2012:7
Kommunikationsmarknadslagen - Kommunikationsverkets behörighet - Avgörande av teleföretags meningsskiljaktigheter - Påföljder - Retroaktivt ingripande i prissättning
25.1.2012/81 HFD:2012:6
Tillstånd att avvika från förbud enligt naturvårdslagen - Tillståndsmyndighet - Tillståndssökande - Närings-, trafik- och miljöcentral - Ansvarsområde - Opartisk handläggning - Flygekorre - Småfladdermöss - Planskild anslutning - Arbete som omfattas av landsvägslagen
25.1.2012/80 HFD:2012:5
Mervärdesskatt - Rätt som står upphovsrätten nära - Producentens rätt - Ljudupptagning - Rätt att överlåta nyttjanderätten till en masterversion
24.1.2012/63 HFD:2012:4
Statstjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Tjänstemannanämndens behörighet - Tingsrätt - Grundläggande rättighet - Rättsskydd - Effektivt rättsskyddsmedel - Universitet - Ändring av anställningsform - Tjänsteförhållande - Arbetsförhållande
23.1.2012/61 HFD:2012:3
Offentlighet vid rättegång - Rättegångshandling - Parts rätt att ta del av uppgifter - Förfarandet vid hörande - Rättvis rättegång - Separat beslut om utlämning av uppgifter - Polisen - Personregister - Schengens informationssystem - Ärendehanteringssystemet SIRENE:s arkivdatabas
17.1.2012/32 HFD:2012:2
Kommunalärende - Bokslut - Ändring av avskrivningsplan - Konflikt med god bokföringssed - Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar - Avskrivningstider för byggnader och konstruktioner samt procenttal som ska tillämpas vid avskrivning på utgiftsresten - Riktiga och tillräckliga uppgifter - Kommunens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning - Tillgångars serviceproduktionskapacitet - Bestående aktiva
13.1.2012/23 HFD:2012:1
Utlänningsärende - Asyl - Internationellt skydd - Risk för förföljelse - Tillhörighet till viss samhällsgrupp - Sexuell inriktning - Homosexuell
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.