28.12.2012/3724 HFD:2012:131

Avstängning från tjänsteutövning - Polisen - Behörighet att fatta ett nytt beslut medan besvär är anhängiga - Brottsåtal - Dom i brottmål - Tidpunkten när en avstängning från tjänsteutövning upphör

Tjänstemannanämnden hade med sitt beslut 17.9.2010 upphävt en polisinrättnings beslut från 21.12.2009 och 5.1.2010, med vilka A till följd av misstanke om brott hade avstängts från tjänsteutövning. Besluten upphävdes med anledning av fel vid hörandet. Tingsrätten dömde 27.9.2010 A till straff för misshandel, som han hade gjort sig skyldig till 21.12.2009 och skjutvapenbrott, som han hade gjort sig skyldig till 22.12.2009. Polisinrättningen avstängde A från tjänsteutövning med ett nytt beslut, som fattades 8.11.2010. När polisinrättningen fattade det nya beslutet, hade tjänstemannanämndens beslut ännu inte vunnit laga kraft, eftersom polisinrättningen hade överklagat beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen. Inte heller tingsrättens beslut hade vunnit laga kraft, eftersom A hade överklagat beslutet hos hovrätten.

Under ovan nämnda förhållanden fanns det inga juridiska hinder för polisinrättningen att 8.11.2010 fatta ett nytt beslut om att avstänga A från tjänsteutövning tills den straff- och tjänstemannarättsliga handläggningen av saken avslutats, för att på detta sätt förhindra att A, som till följd av misstankar om brott hade ansetts olämplig för polismannauppgifter, tills vidare skulle återinträda i tjänst medan hans besvär ännu var anhängiga. Polisinrättningens beslut var inte heller lagstridigt på den grund som A hade anfört i sina besvär, nämligen att beslutet hade fattats för viss tid, när man tog hänsyn till den maximala tid för avstängning från tjänsteutövning som annars framgår av 40 § 2 mom. 1 punkten i statstjänstemannalagen.

Statstjänstemannalagen 40 § 2 mom. 1 punkten och 4 mom.
Förvaltningsprocesslagen 31 § 1 mom. och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.