28.12.2012/3723 HFD:2012:130

Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Offentlig uppgift - Offentlig makt - Penningautomatföreningen - Understödsverksamhet - Reservering av representationslokaler - Kördagböcker - Reseräkningar

Med hänsyn till vad som föreskrivs i 55 § i lotterilagen och 43 § i lagen om penningautomatunderstöd samt vad som anförts vid lagberedningen skulle lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) tillämpas på Penningautomatföreningens (PAF) beredning av förslag till fördelning av understöd som föreningen delar ut av sina intäkter från penningspel, beslut med anledning av fördelningsförslaget, utbetalning av understöd, tillsyn över användningen av understöd, den kontroll som är en del av denna tillsyn, samt även på handlingar som ansluter sig till denna verksamhet i PAF.

Med hänsyn till den betydelse som PAF:s understödsverksamhet har samt denna verksamhets samhällsinriktade syfte och karaktär skulle offentlighetslagen tillämpas inte bara på handlingar som var omedelbart förknippade med fördelningsförslaget eller understöden, utan även handlingar och upplysningar som var förknippade med överläggningar som PAF:s funktionärer eller förtroendevalda hade fört med sökande eller mottagare av understöd eller deras företrädare i ett enskilt understödsärende, eller till andra kontakter med dessa i ett enskilt understödsärende.

Av lagberedningshandlingarna framgick att till den del som det i PAF:s verksamhet inte var frågan om förslag till fördelning av understöd, utbetalning av understöd eller tillsyn över hur understöden används, hade föreningen inte ansetts utöva offentlig makt eller ens handha en offentlig uppgift. Offentlighetslagen var således inte med stöd av 4 § 2 mom. i offentlighetslagen tillämplig på dessa övriga delar av verksamheten, såsom penningspelsverksamheten, eller på handlingar som var förknippade med denna verksamhet. Offentlighetslagen kunde inte heller med stöd av 4 § 1 mom. i offentlighetslagen tillämpas på PAF:s handlingar.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 4 §
Lotterilagen 55 §
Lagen om penningautomatunderstöd 43 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.