27.12.2012/3687 HFD:2012:127

Statstjänsteman - Uppsägning - Motivering av beslut - Ekonomiska orsaker och produktionsorsaker - Samarbetsförhandlingar

I beslutet att säga upp K återgavs innehållet i den bestämmelse som tillämpades, men av beslutet framgick inte vilka omständigheter och utredningar som hade inverkat på avgörandet. Till beslutet hade inte heller fogats handlingar av vilka den faktiska orsaken till uppsägningen skulle ha framgått. Beslutet hade således inte motiverats på det sätt som förutsätts i 45 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Frågan om uppsägningsbeslutet skulle hävas på ovan nämnda grund kunde inte avgöras utan att man beaktade de samarbetsförhandlingar som förts. Av handlingarna framgick att universitetet 28.11.2008 hade inlett samarbetsförhandlingar med företrädare för personalen och att förhandlingarna hade avslutats 9.1.2009. Personliga samtal hade förts med K 10.12.2008 och 22.1.2009. Samtalen hade anslutit sig till de förhandlingar enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar som hade pågått vid universitetet. Inom ramen för detta förfarande hade till företrädare för personalen 28.11.2008 lämnats skriftliga förslag till planerade åtgärder. Enligt universitetet hade det av förslagen som hade gällt K samt promemoriorna från de personliga samtalen med K på begäran stått till K:s förfogande. Fastän dokumenten med arbetsgivarens förslag och dokumenten från ovan nämnda förhandlingar inte hade fogats till uppsägningsbeslutet, ansågs K, när saken bedömdes som helhet och även från rättsskyddssynpunkt, vid samarbetsförhandlingarna ha fått tillräcklig information om de grunder som senare hade föranlett uppsägningen.

I motsats till tjänstemannanämnden ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte fanns skäl att häva uppsägningsbeslutet enbart av den anledningen att beslutet inte motiverats på det sätt som förutsätts i 45 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Finlands grundlag 21 § 2 mom.
Statstjänstemannalagen 27 § och 66 § 1 mom.
Förvaltningslagen 2 §, 43 §, 44 § och 45 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.