27.12.2012/3646 HFD:2012:124

Handlingsoffentlighet - Finlands förhållanden till internationella organisationer - Skade­rekvisitklausul - Parts rätt att ta del av uppgifter - Synnerligen viktigt allmänt intresse - FN:s flyktingkommissariat UNHCR - Handlingar som berör fastställande av flyktingstatus

Migrationsverket hade i sin besittning Förenta Nationernas flyktingkommissariats (UNHCR) resettlement registration form -handlingar (RFF-handlingar). Handlingarna hade anknytning till Finlands samarbete med UNHCR och skulle anses vara sekretessbelagda inte bara med stöd av 24 § 1 mom. 24 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas handlingar utan även med stöd av 2 punkten i samma moment och paragraf. Om uppgifter i handlingen lämnades ut, kunde detta skada Finlands möjligheter att samarbeta med en internationell organisation vid uttagningen av kvotflyktingar, eftersom UNHCR hade meddelat att en sådan utlämning av uppgifter kunde riskera organisationens tjänstemäns säkerhet och verksamhetsbetingelser. Att på begäran av den som RRF-handlingen avsåg lämna ut den del av handlingen som upptog flyktingens berättelse om hur han blivit föremål för förföljelse, utvärderingen av denna berättelse och namnen på de tjänstemän som hade fattat beslutet, stod i strid med ett synnerligen viktigt allmänt intresse på det sätt som avses i 11 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 12 §, 13 § 2 mom., 17 § 2 mom., 22 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom. 2 punkten och 24 punkten samt 26 § 1 mom. 2 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.