16.11.2012/3196 HFD:2012:98

Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Överlåtelsevinst - Presumtion om 20 procents anskaffningsutgift - Skattskyldigs deklarationsplikt - Förhandsifylld skattedeklaration - Odeklarerad inkomst

På A:s förhandsifyllda skattedeklaration hade antecknats att A hade överlåtit tre fastigheter för en köpeskilling om sammanlagt 346 000 euro. A hade inte lämnat skattedeklaration och inte heller besvarat skattebyråns förfrågningar om utredning av försäljningsvinsten för beskattningen. Skattebyrån hade därför beräknat överlåtelsevinsten för fastigheterna genom att använda sig av presumtionen att anskaffningsvärdet utgjorde 20 procent av överlåtelsepriset. Överlåtelsevinsten hade fastställts till 276 800 euro. Skattebyrån hade också med stöd av 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande påfört A en skattförhöjning om 22 000 euro. Skatterättelsenämnden och förvaltningsdomstolen ansåg båda att skatteförhöjning kunde påföras med stöd av nämnda lagrum, men satte ner skatteförhöjningens belopp.

När fastighetsöverlåtelserna hade framgått av den förhandsifyllda skattedeklarationen och således varit kända för skattebyrån, hade beskattningen av överlåtelsevinsten kunnat verkställas med användning av presumtionen att anskaffningsvärdet utgjorde 20 procent av överlåtelsepriset. Med hänsyn till detta borde A inte ha påförts skatteförhöjning med stöd av 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande på den grunden att A hade underlåtit att besvara skattebyråns förfrågningar och inte heller returnerat den förhandsifyllda deklarationen. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att utan att i övrigt ta saken till avgörande upphäva förvaltningsdomstolens beslut och skatteförhöjningen samt återvisa saken till Skatteförvaltningen för bestämmande av skatteförhöjning med stöd av 32 § 1 eller 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Skatteåret 2006.

Lagen om beskattningsförfarande 7 § 4 och 7 mom., 32 § 1, 2 och 3 mom.
Inkomstskattelagen 46 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.