15.2.2011/344 HFD:2011:15

Avfallslagen - Avfallsregistret - Återkallande av godkännande för anteckning i avfallsregistret - Näringsfrihet - Ansvar för miljön - Proportionalitetsprincipen - Hörande av part

En regional miljöcentral hade återtagit sitt beslut att godkänna ett bolag för anteckning i avfallsregistret och avfört bolaget ur avfallsregistret. Återkallandet av ett sådant godkännande var till sin natur en förvaltningsåtgärd av tillsynskaraktär och inte en sanktion av straffkaraktär.

Av utredningen i ärendet framgick att det var uppenbart att bolagets verksamhet inte till alla delar hade skötts korrekt i enlighet med vad som föreskrivs i miljölagstiftningen, särskilt i avfallslagen. Bristerna hade varit väsentliga och åtminstone delvis systematiska. Utgående från de omständigheter som hade kommit till tillsynsmyndighetens kännedom var det vidare uppenbart att bolagets verksamhet hade vållat sådan väsentlig fara eller skada för miljön som avses i 50 a § 2 mom. i avfallslagen. Fakta i målet bedömdes särskilt med hänsyn till näringsfriheten och det allmännas ansvar för miljön. Utgående från den utredning som miljöcentralen hade haft tillgång till samt verksamhetens art hade miljöcentralen haft rätt att återkalla godkännandet av bolaget för anteckning i avfallsregistret utan att först anlita de övriga sätt att utöva tillsyn om vilka bestäms i avfallslagen. Beslutet stod inte i strid med proportionalitetsprincipen och kränkte inte heller bolagets skydd för egendom.

I målet var även fråga om huruvida bolaget borde ha beretts tillfälle att framför sin åsikt så som föreskrivs i 34 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Finlands grundlag 18 § 1 mom. och 20 §
Avfallslagen (1072/1993) 1 §, 37 § (1583/2009), 49 § (1583/2009), 49 a § (91/2000) 1 punkten, 50 § (1583/2009) 50 a § (91/2000) och 67 § (729/2005)
Europeiska människorättskonventionen, artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen
Förvaltningslagen 34 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.