11.2.2011/318 HFD:2011:13

Renhushållningsärende - Renbeteslag - Slaktplan - Turlista för slaktning - Nödslakt - Likabehandling - Same - Utfordringssätt - Skada vållad av rovdjur

Ett renbeteslags renar betade på två olika renskötsellags områden. Avståndet mellan områdena var 43 kilometer. De flesta delägarna i renbeteslaget var samer. Med beaktande av 22 § 4 mom. i renskötsellagen hade renbeteslaget kunnat besluta att man i enlighet med slaktplanen först skulle slakta de renar som återstod oslaktade från föregående renskötselår och att renbeteslaget skulle minska antalet renar på renägarnas vägnar. Renbeteslagets beslut att verkställa nödslakt stod inte i strid med Finlands grundlag eller Finlands folkrättsliga förpliktelser.

Renskötsellagen 7 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 § 1 och 2 mom., 21 § 1 och 2 mom. samt 22 §
Finlands grundlag artikel 17 § 3 mom. och 22 §
FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 27
Europeiska människorättskonventionen artikel 1 och 8.1 samt artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till konventionen
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 22
Lagen om likabehandling 2, 6 och 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.