9.2.2011/293 HFD:2011:12

Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Effektiv energianvändning - Verksamhet som förorsakar risk för förorening av miljön - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening av miljön - Anläggning som avses i IPPC-direktivet - Energieffektivitetsavtal

Enligt 43 § 1 mom. i miljöskyddslagen kan ett miljötillstånd förenas med villkor i syfte att hindra förorening. Av 1 mom. framgår vilka funktioner och situationer som villkoren kan avse och av paragrafens 3 mom. vad tillståndsmyndigheten ska beakta när den ställer sådana villkor och hur dessa ska dimensioneras.

Miljöskyddslagens tillämpningsområde är sådant att med stöd av nämnda lag kan tillståndsvillkor som avser energianvändningen ställas endast i fråga om sådana funktioner och situationer som avses i lagens 43 § 2 mom. Därför kunde lagens 43 § 1 mom. eller paragrafen som helhet inte ens med hänsyn till IPPC-direktivet tolkas så att det hade varit möjligt att förena miljötillståndet med villkor som direkt berörde användningen av energi. Ett fristående tillståndsvillkor med direkt anknytning till effektiv energianvändning skulle anses stå i strid med miljöskyddslagen och skulle därför upphävas.

Omröstning 4-3.

Miljöskyddslagen 43 § 1-3 mom.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet), artiklarna 2.3, 2.8 och 3.1 d samt direktivets bilaga I punkt 6.1 d i det andra stycket i bilagan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.