31.1.2011/192 HFD:2011:10

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Omstrukturering av företag - Byte av aktier - Bolag med säte i en EES-stat

I ett mål som gällde beskattning av inkomst av näringsverksamhet hade högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till frågan huruvida 52 f § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet ska tillämpas på ett byte av aktier där det finska bolaget A Ab överlåter sina aktier i C Ab till det norska bolaget B As mot ett vederlag av nyemitterade aktier i B AS.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att skjuta upp handläggningen av målet och till unionens domstol framställa följande begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF):

Om ett finskt aktiebolag överlåter aktierna i ett bolag som det finska aktiebolaget äger till ett norskt bolag (vars bolagsform är aksjeselskap) och som vederlag får nyemitterade aktier i det norska bolaget, ska detta byte av aktier då behandlas neutralt på samma sätt som hade varit fallet om aktiebytet hade skett mellan inhemska aktiebolag eller bolag med säte i stater som är medlemmar i Europeiska unionen?

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 § 2 mom. och 52 f §
Föredraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artiklarna 49 och 63
Fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-fördraget) artiklarna 31 och 40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.