18.1.2011/84 HFD:2011:3

Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol - Gemenskapsinterna varuförvärv - Luftfartyg

I ett mål som gällde mervärdesbeskattning var den primära rättsfrågan huruvida A Ab:s inköp av luftfartyg skulle betraktas som mervärdesskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv. Detta var inte fallet om mervärdesskatt enligt 70 § 1 mom. 6 punkten i mervärdesskattelagen inte skulle betalas för en försäljning av luftfartygen i Finland.

I målet var frågan om tolkningen av Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt skjuta upp handläggningen av målet och enligt artikel 267 i FEUF framställa följande begäran om förhandsavgörande av unionens domstol:

1. Ska artikel 15.6 i det sjätte mervärdesskattedirektivet tolkas så, att med begreppet "företag som driver flygtrafik mot betalning, huvudsakligen på internationella linjer" ska avses även sådana affärsflygbolag som på huvudsakligen internationella linjer mot vederlag bedriver beställningstrafik avsedd för företag och privatpersoner?

2. Ska artikel 15.6 i det sjätte mervärdesskattedirektivet tolkas så, att den där föreskrivna befrielsen endast gäller överlåtelser av luftfartyg direkt till flygbolag som bedriver flygtrafik mot vederlag på huvudsakligen internationella linjer, eller gäller befrielsen även överlåtelser av luftfartyg till leverantörer som inte själva bedriver flygtrafik mot vederlag på huvudsakligen internationella linjer, men som överlåter luftfartyget vidare till ett företag som bedriver sådan verksamhet, för att användas av sistnämnda företag?

3. Påverkas svaret på den andra frågan av att bolaget som äger luftfartygen fakturerar en privatperson som är delägare bolaget för att han använder luftfartygen huvudsakligen för sin egen affärsverksamhet och privata resor, men flygbolaget ändå har kunnat använda luftfartygen även för andra resor?

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 3 punkten (1767/1995), 2 b § (1485/1994), 26 a § 1 mom. (1486/1994), 26 c § 1 mom. (1486/1994) och 3 mom.1 punkten (763/1999), 26 d § 3 mom. (763/1999), 70 § 1 mom. 6 punkten (1767/1995), 72 f § 1 punkten (1486/1994) samt 94 § 1 mom. 9 punkten (763/1999)
Rådets sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388/EEG artikel 2.1, 15.6 och 28 a (91/680/EEG och 92/111/EEG

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.