Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2010

Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

10.5.2010/1087 HFD:2010:28
Miljötillstånd - Bränslemack - Förbud mot förorening av grundvatten - Viktigt grundvattenområde - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Utredningsansvar
3.5.2010/993 HFD:2010:27
Ministeriets förordning - Rättsmedel - Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet - Europeiska människorättskonventionen - Rätten till rättvis rättegång - Gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige - Torneå fiskeområde - Laxfiske
30.4.2010/981 HFD:2010:26
Kommunalbesvär - Samkommun - Statligt stöd - Mankalaprincipen - Godkännande av budget - Felaktig ordning
29.4.2010/929 HFD:2010:25
Inkomstbeskattning av gårdsbruk - Skattefrihet för vinst från överlåtelse av gårdsbruk - Generationsväxling i fråga om gårdsbruk - Upphörande med gårdsbruk - Utarrendering av åkrar
29.4.2010/928 HFD:2010:24
Inkomstbeskattning - Skattefrihet för överlåtelsevinst - Försäljning av andel i skogsbrukslägenhet - Bedrivande av skogsbruk - Delägare i dödsbo
28.4.2010/917 HFD:2010:23
Vattenlagen - Område som tagits i särskilt bruk - Planläggning - Byggplats - Skyldighet att skydda för skada - Strandområden - Skador till följd av jordras - Erosion - Generalplan - Kraftverk - Projekt i syfte att öka effekten - Volymflöde - Tillståndsvillkor - Ersättning - Åtgärdsförpliktelse
27.4.2010/902 HFD:2010:22
Kommunalärende - Besvärsrätt - Kommunmedlem - Besittningsrätt till fast egendom
27.4.2010/885 HFD:2010:21
Beskattning av näringsverksamhet - Förlustavdrag - Ägarbyte - Undantagstillstånd - Särskild orsak
7.4.2010/719 HFD:2010:20
Offentlig upphandling - Direkt upphandling - Tilläggsbeställning - Kommunsammanslagning - Elevadministrationsprogram
26.3.2010/639 HFD:2010:19
Offentlig upphandling - Utvärderingsgrunder för anbud - Jämförelse av anbud - Jämbördigt bemötande av anbudsgivare - Omedelbar upptagning till avgörande - Optionsperiod - Gottgörelse
25.3.2010/614 HFD:2010:18
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Familjeåterförening - Äktenskap - Försörjningsförutsättningen - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
25.3.2010/613 HFD:2010:17
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Familjeåterförening - Äktenskap - Försörjningsförutsättningen - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Exceptionellt vägande skäl - Barns bästa
19.3.2010/564 HFD:2010:16
Vattenärende - Fatalj - Utförande av byggarbeten - Inledande av byggarbeten - Förlängning av fatalj - Tid, som förflutit - Förändrade förhållanden - Miljökonsekvensbedömning
12.3.2010/469 HFD:2010:15
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Begränsat skattskyldig - Källskatt - Unionsrätt - SICAV-bolag - Dividend
12.3.2010/468 HFD:2010:14
Offentliga upphandlingar - Precisering av anbud - Föremål för upphandling - Jämförelse av anbud
5.3.2010/413 HFD:2010:13
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Beskattningsförfarande - Skydd för tillit - Allmännyttigt samfund - Skattedeklaration - Underlåtelse att lämna in skattedeklaration
26.2.2010/350 HFD:2010:12
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Holdingbolag - Aktiebolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet - Rätt till avdrag för förlust vid upplösning av bolag
25.2.2010/338 HFD:2010:11
Jordbruksärende - Gårdsstöd - Överföring av rättighet - Arrendeåkrar - Besvärsrätt - Ansökan om besvärstillstånd - Beslutsmotiveringar
25.2.2010/330 HFD:2010:10
Stöd för närståendevård - Närståendevårdares ledighet - Servicesedlars användningssyfte - Förvaltningstvistemål
24.2.2010/324 HFD:2010:9
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Partiell delning - Aktiebolag - Verksamhetsgren - Dotterbolags aktiestock
Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.