Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2010

Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

13.7.2010/1714 HFD:2010:48
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Behov av tillstånd - Anläggning för framställning av konstgjort grundvatten - Infiltrationsbassäng - Jordbassäng - Fördjupning i marken
6.7.2010/1670 HFD:2010:47
Offentlig upphandling - Tillämpning av lagen om offentlig upphandling - Varor som lämpar sig huvudsakligen för militärt bruk - Varor med dubbelt användningsändamål
1.7.2010/1639 HFD:2010:46
Beskattning av personlig inkomst - Beskattning av överlåtelsevinst - Lotterivinst - Personbils anskaffningsutgift
30.6.2010/1562 HFD:2010:45
Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatt - Ansökan om återbrytande - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Förvaltningsrättsdomares offentliga ställningstagande
30.6.2010/1561 HFD:2010:44
Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatt - Ansökan om återbrytande - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättssäkerhetsprincipen - Medlemsstats skyldighet att återbära skatter som tagits ut i strid med EU-rätten - Retroaktiva effekter av en medlemsstats försummelse att iaktta EU-rätten - Förutsättningar för återbrytande - Allmänt eller enskilt intresse
30.6.2010/1560 HFD:2010:43
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Försäkringsbolag - Uppskrivning av investeringstillgångar - Fusion - Fusionsresultat - Avdrag för uppskrivning
30.6.2010/1559 HFD:2010:42
Handlingsoffentlighet - Myndighets rätt att få information - Sekretessbelagd handling - Tjänstehemlighet - Polisen - Grundläggande rättighet - Medicinköp - Skydd för privatliv - Förbud att vittna
30.6.2010/1558 HFD:2010:41
Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Justering av inventeringen av byggda kulturmiljöer av riksintresse - Besluts överklagbarhet
22.6.2010/1538 HFD:2010:40
Markanvändning och byggande - Undantag - Regional miljöcentrals beslut om undantag - Besvärstillstånd
18.6.2010/1507 HFD:2010:39
Offentlig upphandling - Juridisk person som anses höra till den offentliga förvaltningen - Huvudsaklig finansiering - Tillämpning av lagen om offentlig upphandling - Marknadsdomstolens behörighet
11.6.2010/1480 HFD:2010:38
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Myndighet - Miljömyndighet - Besvärsrätt - Specialbestämmelse om besvärsrätt - Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning på ett projekt i ett enskilt fall - Allmänt miljöskyddsintresse - Verksamhetsidkare - Rättsskydd - Rättvis rättegång
27.5.2010/1295 HFD:2010:37
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol - Inkomstbeskattning - Allmän skattskyldighet - Begränsad skattskyldighet - Treårsregeln - Europeiska unionens personal - Make
27.5.2010/1270 HFD:2010:36
Administrativt tvång - Tjänsteinnehavare - Uppmaning - Behörighet - Överklagbart förvaltningsbeslut - Uppsnyggning av nedskräpat område - Avfallslagen
26.5.2010/1240 HFD:2010:35
Offentlig upphandling - Val av flera leverantörer
18.5.2010/1150 HFD:2010:34
Byggnadstillsynsavgift - Förhöjd avgift - Byggande utan tillstånd - Kostnadsansvar - Avgift med karaktär av straff - Tillämpningsbegränsning
14.5.2010/1130 HFD:2010:33
Miljötillstånd - förordnande om verkställighet - Förvaltningsdomstol - Ändringssökande - Tillståndsvillkor - Miljöskyddskrav
14.5.2010/1129 HFD:2010:32
Miljötillstånd - Torvproduktion - Landskapsplans styrande inverkan - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Statsrådets principbeslut om riktlinjer för vattenskyddet
12.5.2010/1116 HFD:2010:31
Handlingars offentlighet - Skyddspolisen - Statens säkerhet - Enskild handling - Konfidentiella uppgifter - Underrättelsetjänst - Sekretessbestämmelse - Klausul om skaderekvisit - Offentlighetsprincip
11.5.2010/1112 HFD:2010:30
Statligt stöd - Kommunalbesvär - Förordnande om verkställighet - Interimistiskt skydd - Spärrat konto - Återkrav - Nationella regler om förfarande - Aktieteckning
11.5.2010/1111 HFD:2010:29
Statligt stöd - Förvaltningsbesvär - Förordnande om verkställighet - Interimistiskt skydd - Spärrat konto - Återkrav - Nationella regler om förfarande - Aktieteckning
Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.