Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2010

Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

22.10.2010/2792 HFD:2010:68
Orden - Ordenskapitel och ordenskansli - Beslut om utmärkelsetecken - Motivering - Utövning av offentlig makt - Offentlighet i myndigheternas verksamhet
22.10.2010/2784 HFD:2010:67
Offentlig upphandling - Upphandlingsannons - Anbudsansökan - Utsatt tid - Försening - Postboxadress - Fysisk postbox - Virtuell postbox - Förvaltningslagen
21.10.2010/2758 HFD:2010:66
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst från aktier - Avtal om aktieförsäljning - Delvis förlorad köpeskilling - Värdeförlust - Lån mot konvertibla skuldebrev - Konkurs
20.10.2010/2741 HFD:2010:65
Apotek
15.10.2010/2683 HFD:2010:64
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Inkomstkälla - Bolag som bedriver näringsverksamhet - Aktie som hänförs till anläggningstillgångarna
8.10.2010/2613 HFD:2010:63
Naturskydd - Inrättande av naturskyddsområde - Privat område - Beslut om inrättande - Frivilligt skydd - Tillräckliga fridlysningsbestämmelser - Riksomfattande skyddsprogram - Fågeldirektivet - Habitatdirektivet - Nationellt genomförande - Natura 2000 - Naturtyp - En arts livsmiljö - Jakt
8.10.2010/2611 HFD:2010:62
Statstjänsteman - Tjänsteförhållande för viss tid - Ersättning som motsvarar lön - Projektarbete i utvecklingssyfte - Statens produktivitetsprogram
7.10.2010/2599 HFD:2010:61
Handlingsoffentlighet - Part - Kommun - Ordnande av service - Köptjänst - Socialvård - Specialomsorger om utvecklingsstörda - Klientuppgifter - Sekretess
6.10.2010/2577 HFD:2010:60
Handlingsoffentlighet - Lämplighetsprov - Partsoffentlighet - Intressejämförelse
6.10.2010/2576 HFD:2010:59
Utlänningsärende - Avvisning - Återkallande av visum - Olovligt bedrivande av taxitrafik - Brott - Ryssland
4.10.2010/2557 HFD:2010:58
Miljötillstånd - Kraftverk - Förgasningsanläggning - Avfallsförbränning - Samförbränningsanläggning - Värmebehandling - Gas - Orenad gas - Avfall - Produktgas - REF - Ändring av plan - Nytt förhandsavgörande - Unionens domstol
4.10.2010/2552 HFD:2010:57
Överlåtelseskatt - Grund för kalkylering av skatten - Koloniträdgårdslott - Legorätt - Koloniträdgårdsstuga
27.9.2010/2486 HFD:2010:56
Gåvoskatt - Förhandsavgörande - Skattelättnad till följd av generationsväxling - Gårdsbruk
9.9.2010/2119 HFD:2010:55
Kommunikationsmarknadslagen - Tillträdesdirektivet 2002/19/EG - Ramdirektivet 2002/21/EG - Förhandlingsskyldighet - Sammankoppling - Kommunikationsnät - Operatör av allmänna kommunikationsnät - Europeiska gemenskapernas domstols förhandsavgörande
2.9.2010/2024 HFD:2010:54
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Donation - Bolagsandel i öppet bolag - Privata placeringar - Vinstandelar - Privatuttag - Negativt saldo på privatuttagskonto
2.9.2010/2023 HFD:2010:53
Förvaltningsbeslut - Överklagbarhet - Rättsskyddsmedel - Barnpornografi - Åtgärder som hindrar spridning - Förteckning över webbplatser med barnpornografi - Webbplatser på internet - Yttrandefrihet - Centralkriminalpolisen
1.9.2010/2002 HFD:2010:52
Arvsskatt - Försäkringsersättning - EG-tjänsteman - Europeiska kommissionens tjänsteföreskrifter
1.9.2010/2001 HFD:2010:51
Tull - Återbetalning av tull som uppburits till överhögt belopp - Förtullningsvärde - På varandra följande försäljningar
26.8.2010/1914 HFD:2010:50
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktier som hänförs till anläggningstillgångar - Funktionellt samband
5.8.2010/1770 HFD:2010:49
Markanvändning och byggande - Plan för anläggande av allmänt område - Parkområdesplan - Deponiområde för schaktmassor - Besvärsrätt - Förvaltningsbesvär - Dräneringsplan - Teknisk plan - Överklagbarhet - Kommunalbesvär - Beslut om verkställighet
Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.