29.12.2010/3922 HFD:2010:83

Beskattning av personlig inkomst - Ordinarie beskattning - Förskottsuppbörd - Domare - Jäv

Förvaltningsrättsdomaren A hade i förvaltningsdomstolen deltagit i avgörandet av X:s besvär över den ordinarie beskattningen för 2005. I besvären hade det varit frågan om huruvida X:s yrkande om att han inte skulle anses vara bosatt i Finland på det sätt som avses i 11 § i inkomstskattelagen skulle godtas och om X, såvida han ändå ansågs vara bosatt i Finland, vid tillämpningen av beskattningsavtalet mellan Finland och Portugal dock skulle anses vara bosatt i Portugal. Om besvären godtogs, skulle detta innebära att X inte skulle vara skyldig att betala skatt i egenskap av allmänt skattskyldig i Finland.

A hade tidigare varit föredragande i förvaltningsdomstolen i ett mål där domstolen hade avgjort X:s besvär gällande förskottsuppbörden för skatteåret 2005. I denna rättegång hade X yrkat att förskottsuppbörden på hans pensionsinkomst skulle ändras på den grunden att han skulle anses vara bosatt i Portugal.

HFD ansåg att förvaltningsrättsdomaren A enligt 13 kap. 7 § 2 mom. i rättegångsbalken var jävig att handlägga X:s besvär gällande den ordinarie beskattningen för år 2005, då A tidigare hade deltagit i handläggningen av samma fråga då det hade varit fråga om förskottsuppbörden för samma år. Förvaltningsdomstolens förfarande hade således varit felaktigt, varför beslutet upphävdes och ärendet återvisades till förvaltningsdomstolen för ny handläggning. Skatteåret 2005.

Förvaltningsprocesslagen 76 § 1 mom.
Rättegångsbalken 13 kap. 1, 2 och 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.