13.12.2010/3712 HFD:2010:78

Offentlig upphandling - Förhandsavgörande - Försvarsupphandling - Upphandlingsföremålets användningsändamål - Svängbord - Militärt bruk

I ett mål gällande offentlig upphandling hade högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till en upphandling där Finska Försvarsmaktens Tekniska Forskningsanstalt hade gjort en anbudsförfrågan för upphandling av svängbordsapparatur för elektromagnetisk forskning. Det gällde för domstolen att avgöra om bestämmelserna i upphandlingsdirektivet 2004/18/EG och därmed även bestämmelserna i den nationella lagen om offentlig upphandling skulle tillämpas. Om så inte var fallet, skulle den ansökan gällande upphandlingen som ändringssökanden gjort till marknadsdomstolen avvisas utan prövning i sak.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att till unionens domstol framställa följande begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF):

Ska Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster tillämpas på en upphandling som enligt artikel 10 i nämnda direktiv, i stycket 1 b i artikel 346 i FEUF samt i den lista över vapen, ammunition och krigsmateriel som rådet har antagit den 15 april 1958 annars omfattas av direktivet, men där det på den civila marknaden finns huvudsakligen likadana tekniska applikationer av föremålet för upphandlingen, som enligt den upphandlande enheten uttryckligen anskaffas för militärt bruk.

Lagen om offentlig upphandling 7 § 1 mom. 2 punkten
FEUF artikel 346
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.