Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2009

Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

17.3.2009/612 HFD:2009:26
Fastighetsbeskattning - Garagebyggnad - Parkeringsgarage - Allmän fastighetsskatteprocent - Fastighetsskatteprocent för byggnad som används som stadigvarande bostad
5.3.2009/507 HFD:2009:25
Markanvändning och byggande - Förvaltningsbeslut - Regional miljöcentrals beslut - Rättelse av skrivfel - Felaktig besvärsanvisning - Besvärstidens begynnelsetidpunkt
27.2.2009/442 HFD:2009:24
Kommunalärende - Klientavgift - Långvarig anstaltsvård - Boendekostnader - Egendomsskydd
26.2.2009/441 HFD:2009:23
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Ansökan om att bli skattskyldig - Konferens-, utställnings- och idrottslokaliteter
26.2.2009/440 HFD:2009:22
Utlänningslagen - Asylsökande - Återsändning till Grekland - Kränkning av mänskliga rättigheter - Europeiska människorättskonventionens artikel 3 - Återsändningförbud - Ansvarsbestämningsförordningen
23.2.2009/402 HFD:2009:21
Naturvårdslagen - Naturminnesmärke - Ek - Hävning av fridlysning - Förstörande eller försämring av förekomstplatser som är viktiga för att en art som kräver särskilt skydd skall kunna fortleva - Trubbtandad lövknäppare (Crepidophorus mutilatus)
20.2.2009/393 HFD:2009:20
Beskattning av personlig inkomst - Efterbeskattning - Resekostnadsersättning - Skydd för tillit hos arbetsgivaren - Skydd för tillit hos arbetstagaren
17.2.2009/359 HFD:2009:19
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikten - Försäkringstjänst - Behandling av försäkringsansökningar
17.2.2009/354 HFD:2009:18
Kommunalärende - Tjänsteinnehavare - Uppsägning - Delgivning av beslut - Personlig delgivning - Brev - Rättelseyrkande - Fatalj
9.2.2009/286 HFD:2009:17
Kommunalärende - Delgivning av beslut - Kommunmedlem - Offentlig framläggning av protokoll - Kommunens ämbetshus - Öppettider på sommaren
5.2.2009/269 HFD:2009:16
Förvaltningstvistemål - Ersättning av barnskyddskostnader - Kostnader för vård utom hemmet - Tillämplig lag
3.2.2009/219 HFD:2009:15
Befolkningsdataärende - Ändring av personbeteckning - Fastställande av transsexuella personers könstillhörighet - Makes samtycke - Grundläggande rättigheter - Mänskliga rättigheter - Finlands grundlag - Europeiska människorättskonventionen - Skydd för privat- och familjeliv - Rätt till äktenskap - Registrerat partnerskap
30.1.2009/217 HFD:2009:14
Kontroll av export av produkter med dubbel användning - Exportrestriktioner - Unionens rättsregler - Gemensam handelspolitik - Gemensamt exportförfarande - Motivering av beslut
30.1.2009/211 HFD:2009:13
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Rätt till avkastning och besittningsrätt - Presumtion om anskaffningsutgift
30.1.2009/210 HFD:2009:12
Befolkningsdatasystemet - Extraordinärt ändringssökande - Registeranteckning - Anteckning om adoptionsförhållande
30.1.2009/205 HFD:2009:11
Befolkningsdatasystem - Offentlighet - Utlämnande av uppgifter - Adressuppgifter - Jämlikhet - Yttrandefrihet - Religionsfrihet - Användningsändamål - Prövning
27.1.2009/179 HFD:2009:10
Kommunal tjänsteinnehavare - Löneyrkande - Kommunalbesvär - Kassatoriskt rättsmedel - Kommunal självstyrelse - Förvaltningstvistemål - Subsidiaritet - Effektivt rättsmedel
26.1.2009/164 HFD:2009:9
Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst - Återbetalning av överskott - Intjänad bonus - Andelsbank - Medlemskund - Rätt att dra av serviceavgifter och krediter
26.1.2009/163 HFD:2009:8
Beskattning av personlig inkomst - Anställningsoption - Nyckelperson - Skattepliktig förmån - Rätt att teckna nya aktier i ett bolag
26.1.2009/154 HFD:2009:7
Markanvändning och byggande - Byggnadsordning - Strandgeneralplan - Generalplanebestämmelse - RA-område - Byggrätt - Tillräcklig utredning
Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.