Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2009

Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

25.6.2009/1634 HFD:2009:66
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelse av aktier till aktiebolag - Överlåtelsepris
25.6.2009/1633 HFD:2009:65
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Vidareöverlåtelse av aktier - Uträkning av överlåtelsevinst - Faktisk anskaffningsutgift - Presumerad anskaffningutgift - Beskattning av överlåtelsevinst som inte beskattats hos fångesman vid överlåtelse i samband med generationsväxling
24.6.2009/1620 HFD:2009:64
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Aktiebolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet - Holdingbolag - Upplösning av förvärvat bolag - Förlust från upplösning av bolag
23.6.2009/1606 HFD:2009:63
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Köpcentrum - Planläggningsförfarande - Växelverkan - Hörande - Förvaltningslagen - Tillämpningsområde - Oskälig inskränkning eller oskälig begränsning - Arrendetagare - Rättsinnehavare - Ägare till byggnad
23.6.2009/1605 HFD:2009:62
Vattenlagen - Vattenhushållningstilstånd - Reglering - Korttidsreglering - Tillståndsvillkor - Minskning av olägenheter - Förlust av fördel - Avloppsvatten - Miljötillstånd - Tillämplig bestämmelse
22.6.2009/1596 HFD:2009:61
Miljötillstånd - Behörighet - Kommunens miljöskyddsmyndighet - Regional miljöcentral - Avfallsbegreppet - Häststallsverksamhet - Avfallsförbränning - Energiproduktionsanläggning som drivs med avfallsbränsle - Hästgödsel - Kutterspån - Torrströ - Briketter - Bearbetning - Biprodukt - Vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk
18.6.2009/1572 HFD:2009:60
Körförbud - Körkort - Körrätt - Polis - Brottmålsdom - Förvaltningsdomstol - Allmän domstol
17.6.2009/1570 HFD:2009:59
Kommunalval - Valbarhet - Hemkommun - Egen uppfattning - Familjeförhållanden - Utkomst - Fast anknytning - Ledamot av Europaparlamentet
16.6.2009/1555 HFD:2009:58
Markanvändning och byggande - Delgeneralplan - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Bebyggd kulturmiljö - Område som ska detaljplaneras - Planbeteckning för nya områden och områden som förändras avsevärt - Planbestämmelser - Landskap - Trafik - Områdes karaktär
15.6.2009/1536 HFD:2009:57
Kommunalärende - Kommunalval - Valbarhet till kommunfullmäktige - Rörelseidkande bolag som ägs av kommunen - Aktiebolags verkställande direktör - Befrielse under viss tid från uppdrag som verkställande direktör
15.6.2009/1528 HFD:2009:56
Avfallsbegreppet - Behandling av avfall - Värmebehandling - Reaktiveringsanläggning - Aktivkolfilter - Vattenrening - Omläggning av verksamhet - Miljötillstånd - Behov av tillstånd - Behandlingsavgift
12.6.2009/1524 HFD:2009:55
Miljötillstånd - Verksamhet som förorsakar risk för förorening av miljön - Hamnverksamhet - Verksamhetsidkares ansvar - Ordnande av verksamhet - En hamns stödfunktioner - Tillståndsvillkor - Villkor om hindrande av miljöförorening
12.6.2009/1516 HFD:2009:54
Kommunalärende - Temporär avstängning från tjänsteutövning - Besluts överklagbarhet
12.6.2009/1498 HFD:2009:53
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst- Överlåtelseförlust - Avdrag för överlåtelseförlust - Värdepappershandel - Försäljning ena dagen och inköp dagen därpå
9.6.2009/1453 HFD:2009:52
Patent - Offentlig skrift - Rapport från gemensamt forskningsprojekt - Ledningsgrupp - Begränsad grupp personer - Publiceringstillstånd - Bevisbörda
8.6.2009/1433 HFD:2009:51
Ny begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Direktiv 2000/76/EG - Miljötillstånd - Kraftverk - Förgasningsanläggning- Avfallsförbränningsanläggning - Samförbränningsanläggning - Värmebehandling - Orenad gas - Avfall - Produkt - Ändring av plan
5.6.2009/1408 HFD:2009:50
Beskattning av personlig inkomst - Näringsverksamhet - Överlåtelsevinst - Fastighetsförmedlare
4.6.2009/1386 HFD:2009:49
Miljötillstånd - Tillståndsvillkor - Luftutsläpp - LCP-förordningen - Existerande anläggning - Bestämmande av utsläppsgränsvärde - Kalkyleringsformel - Svaveldioxid
1.6.2009/1343 HFD:2009:48
Markanvändning och byggande - Bygglov - Besvärsrätt - Behov av undantag - Hiss - Regional miljöcentral
12.5.2009/1116 HFD:2009:47
Markanvändning och byggande - Generalplan - Golfbana - Åtgärdstillstånd - Behov av åtgärdstillstånd - Åtgärd som grundar sig på en laga kraft vunnen plan - Flygekorre - Föröknings- och rastplatser - Förbud att förstöra och försämra
Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.