Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2009

Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

9.10.2009/2457 HFD:2009:86
Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Barn som kommit ensamt - Kringgående av bestämmelserna om inresa - Barnets bästa - Skydd för familjeliv
9.10.2009/2454 HFD:2009:85
Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Kringgående av bestämmelser om inresa - Felaktiga uppgifter som lämnats när någon uppgivits vara minderårig - Hemlighållande av familjeförhållanden - Utkomstmöjligheter - Undantag - Barnets bästa - Skydd för familjeliv
30.9.2009/2390 HFD:2009:84
Mervärdesskatt - Tillämpningsområde - Skattskyldighet - Vederlag - Eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav - Utbildningsverksamhet - Verkan av direktiv
19.9.2009/2389 HFD:2009:83
Konkurrensbegränsning - Kartell - Påföljdsavgift - Bevisvärdering - Frist för framställning om påföljdsavgift - Besvärsgrunder som gäller lagstridigheten av Konkurrensverkets förfarande - Besvärsgrunder som gäller bevismetoder - Näringsidkares ansvar för konkurrensbegränsningar i bolag som näringsidkaren förvärvat - Tillämpning av gemenskapsrätten
23.9.2009/2303 HFD:2009:82
Datasekretess - Datasekretessdirektivet - Personuppgiftslagens tillämpningsområde - Direktivs tolkningsverkan - Personuppgift - Behandling av personuppgifter - Journalistiskt ändamål - Redaktionellt ändamål - Skydd för personuppgifter - Skydd för privatliv - Yttrandefrihet - Beskattningsuppgifter - Tryckt publikation - SMS-tjänst (textmeddelanden)- EG-domstolens avgörande
21.9.2009/2280 HFD:2009:81
Mervärdesskatt - Försäljning av tjänst - Försäkringsbranschen - Uthyrning av fordon - Skydd vid sammanstötning av fordon och stöld - Skatteåterbäring - Skydd för tilltro
15.9.2009/2236 HFD:2009:80
Utkomststöd - Återkrav - Ersättning från äkta make - Underhållsplikt
15.9.2009/2235 HFD:2009:79
Utkomststöd - Återkrav - Ersättning från äkta make - Underhållsplikt
3.9.2009/2121 HFD:2009:78
Utsläppshandel med växthusgaser - Avgift för överskriden utsläppsrätt - Fatalj - Jämkning av avgift - Proportionalitetsprincipen
27.8.2009/2037 HFD:2009:77
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Tillräcklig utredning - Naturvärden - Fågelfauna - Fågeldirektivet
27.8.2009/2036 HFD:2009:76
Kommunalärende - Ändring i kommunindelningen - Behörigheten för myndigheterna i en kommun som upplöses - Beslut om att anta ett markanvändningsavtal
24.8.2009/2001 HFD:2009:75
Kommunalärende - Åtgärdsprogram - Täckande av underskott - Budget - Besluts överklagbarhet
13.8.2009/1915 HFD:2009:74
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktig försäljning - Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Vinterförvaring av båtar/dockningsverksamhet - Allmän avdragsrätt
12.8.2009/1897 HFD:2009:73
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Jordvärmeanläggning - Ersättning för arbete
6.8.2009/1867 HFD:2009:72
Markanvändning och byggande - Generalplan - Beredning - Forststyrelsen - Jäv - Tjänsteinnehavare - Kommundirektör - Styrgrupp
6.7.2009/1719 HFD:2009:71
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Antagen anskaffningsutgift - Sammanslagning av aktieserier
2.7.2009/1702 HFD:2009:70
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Förtäckt dividend - Rättelse av intern prissättning
2.7.2009/1701 HFD:2009:69
Beslut om social service - Överklagbarhet
30.6.2009/1681 HFD:2009:68
Offentligrättsligt barnskydd - Behörig myndighet - Bryssel IIa -förordningen - Barns bostadsort
26.6.2009/1664 HFD:2009:67
Markanvändning och byggande - Rivningstillstånd - Detaljplan - Skyddsbestämmelse - Tvingande skäl - Behov av undantagstillstånd - Skyddsvärden - Kulturmiljö av riksomfattande betydelse - Voikkaa gamla cellulosafabrik
Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.