6.11.2009/2754 HFD:2009:89

Kommunalärende - Försäljning av outbrutna områden - Jäv - Aktieägare - Försäljningspris - Statligt stöd - Anmälningsförfarande

Kommunstyrelsen hade 2.4.2007 beslutat sälja ett cirka 69 hektar stort markområde till ett golfbolag. Bolaget hade under längre än 20 års tid med stöd av arrendekontrakt haft området i sin besittning. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören hade vardera ägt en aktie i golfbolaget. Med hänsyn till antalet aktier i bolaget var ingendera av dessa två personer någon betydande ägare i bolaget. För bolagets framtida verksamhet och dess utveckling samt beslut om finansieringen av bolagets verksamhet var inköpet av marken, som användes som golfbana, av stor betydelse. Under dessa förhållanden hade den enskilda rättshandlingen med beaktande av föremålet för bolagets verksamhet och storlek sådan inverkan att affären kunde väntas medföra synnerlig nytta eller skada för kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören, trots att deras andel i bolaget var anspråkslös.

När kommunstyrelsen fattade köpbeslutet hade man inte på ett tillförlitligt sätt utrett de outbrutna områdenas gängse värde eller huruvida EG:s föreskrifter eller bestämmelser i EG:s rättsakter om statligt stöd eventuellt var tillämpliga. När beslutet fattades hade kommunstyrelsen inte heller iakttagit ett sådant förfarande att anmälningsplikt inte föreligger om det iakttas. I egenskap av statsstödsmyndighet skulle kommunstyrelsen se till att bestämmelserna om statligt stöd iakttogs.

Av ovan nämnda skäl hade kommunstyrelsens beslut tillkommit i felaktig ordning såväl till följd av jäv som till följd av att bestämmelserna om statligt stöd inte hade iakttagits.

Förvaltningsdomstolens och kommunstyrelsens beslut skulle upphävas.

Kommunallagen 52 § 2 och 5 mom. samt 90 § 2 mom.
Förvaltningslagen 28 § 1 mom. 3 punkten
Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen artikel 87.1, 88.3 och 89
Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 
Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader (EGT C 209, 10.7.1997)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.