30.4.2009/1044 HFD:2009:45

Företagsstöd enligt regionalt landsbygdsprogram - Felaktig stödnivå - Återkrav - Myndighets misstag - Tillitsskydd

Enligt Nylands arbetskrafts- och näringscentral ursprungliga beslut hade A beviljats stöd enligt en felaktig stödnivå. Samma felaktiga stödnivå hade även tillämpats i utbetalningsbesluten. Stöden hade således såväl beviljats som utbetalts på felaktiga grunder. Eftersom det var frågan om ett fel hos en myndighet, hade det återkrävda stödbeloppet jämkats så, att ränta på det återkrävda beloppet uppbars först från den förfallodag som nämndes i återkravsbeslutet. Ett beslut om återkrav av stöd som beviljats och utbetalts på felaktiga grunder var möjligt enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. De ursprungliga utbetalningsbesluten skapade inte i denna situation något tillitskydd för A och han kunde inte heller i denna situation befrias från betalningsskyldigheten på den grunden att det hade varit orimligt att kräva att han skulle upptäcka myndighetens misstag. Återbetalningens förfallodag framsköts dock enligt vad som ansågs skäligt.

Lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999, ändrad 44/2000 och 274/2003) 46 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet (31/2002, ändrad 1364/2002), 5, 27, 60, 62 och 63 §
Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 74 §
Förvaltningslagen (434/2003) 5, 6 och 50 §
Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar, artikel 49

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.