8.4.2009/872 HFD:2009:38

Naturvårdslagen - Skogslagen - Skydd av arter - Flygekorre - Anmälan om användning av skog - Miljöskyddscentralens förfarande - Utredningsplikt

Sedan skogscentralen 13.11.2006 enligt 14 b § i skogslagen hade meddelat miljöcentralen att en anmälan om användning av skog gällde en plats som miljöcentralen tidigare hade meddelat skogscentralen vara en plats där flygekorrar förökar sig och rastar, hade miljöcentralen 4.12.2006 gjort ett besök i terrängen för att fastställa läget för denna plats och bestämma vilken skogsbehandling som var tillåten där. När besöket skedde hade den snö som tidigare hade fallit på platsen smultit och man fann inga tecken på att flygekorren förekom på området. Miljöcentralen hade 8.1.2007 givit ett beslut som avses i 72 a § i naturvårdslagen. Enligt beslutet hade de områden som avsågs i anmälan om användning av skog vid den tidpunkt när beslutet gavs inte varit platser där flygekorrar förökar sig och rastar, och de åtgärder som anmälan om användning av skog gällde försämrade inte heller andra kända platser där flygekorrar förökar sig och rastar.

Miljöcentralens förfarande skulle inte anses ha varit felaktigt enbart av den orsaken att det till följd av väderleksförhållandena och andra förhållanden med tanke på observationer av flygekorrar i princip hade varit lättare att inspektera platsen vid en annan årstid. Av handlingarna framgick inte heller att miljöcentralen när den med stöd av 72 a § i naturvårdslagen gav sitt beslut hade haft anledning att utreda saken ytterligare.

Oberoende av det beslut som miljöcentralen hade givit med stöd av 72 a § i naturvårdslagen var det dock direkt med stöd av 49 § 1 mom. i naturvårdslagen förbjudet att förstöra eller försämra sådana platser i naturen där flygekorren förökar sig och rastar. Av 49 § 1 mom. i naturvårdslagen följde även att miljöcentralen var skyldig att göra sådana ytterligare utredningar som avsågs i nämnda lagrum även efter att ett beslut hade fattats med stöd av 72 a § i naturvårdslagen, om det fanns orsak att göra sådana. Vid behov skulle miljöcentralen även tillgripa sådana tvångsmedel som förutsätts i 57 § i naturvårdslagen.

Naturvårdslagen 72 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.