7.4.2009/866 HFD:2009:37

Miljöskyddslag - Bulleranmälan - Stenkrossning - Bergsbrytning - Krav på miljötillstånd - I strid med detaljplan - Päijännetunneln - Vattenförsörjning - Grundvattenområde

Med stöd av markanvändnings- och bygglagen hade tillstånd för miljöåtgärder beviljats för bergsbrytning, som skulle ske innan industribyggnader i enlighet med detaljplanen uppfördes på området i fråga. Tillståndet gällde ett område där ett företag enligt en bulleranmälan som avses i 60 § i miljöskyddslagen under de tidsperioder som framgick av anmälan bedrev bergsbrytning under färre än 49 dagar och även krossade sten under färre än 49 dagar. Det område där bergsbrytningen och stenkrossningen skedde hade i den fastställda detaljplanen antecknats som kvartersområde för industribyggnader, där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY). För att det skulle vara möjligt att använda tomten till sådant industriellt byggande som avsågs i den fastställda detaljplanen, måste den först jämnas till den höjdnivå som förutsattes i detaljplanen. Utjämningen skulle ske genom den bergsbrytning och stenkrossning som anmälan gällde.

Tomten befann sig ca 50-200 meter från Päijännetunneln, delvis på det i detaljplanen bestämda skyddsområdet för Päijännetunneln (sv-pt), där detaljplanens skyddsbestämmelser för grundvattnet (pv-24) skulle iakttas. Enligt skyddsbestämmelserna var det fråga om ett grundvattenområde som var viktigt för vattenförsörjningen.

Till följd av antalet dagar när bergsbrytningen och stenkrossningen utfördes behövde miljötillstånd för verksamheten inte sökas enligt 1 § 1 mom. 7 c och 7 e punkten i miljöskyddsförordningen.

Eftersom bergsbrytningen och stenkrossningen delvis skedde på Päijännetunnelns skyddsområde, som var att jämställa med ett för vattenförsörjningen viktigt grundvattenområde, skulle den bergsbrytning och stenkrossning om vilken anmälan hade gjorts dock betraktas som miljötillståndspliktig verksamhet enligt 1 § 2 mom. i miljöskyddsförordningen.

Bergsbrytningen, som möjliggjorde ett detaljplanenligt byggande, skulle inte i sig anses stå i strid med detaljplanen på det sätt som avses i 42 § 2 mom. i miljöskyddslagen.

Miljöskyddslagen 28 § 1 och 2 mom., 42 § 2 mom. samt 60 §
Miljöskyddsförordningen 1 § 1 mom. 7 c punkten och 7 e punkten samt 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.