2.4.2009/814 HFD:2009:36

Stöd för utveckling enligt Mål 1 -programmet - Anskaffning som ger rätt till stöd - Återkrav

Österbottens arbetskrafts- och näringscentral hade med sitt ursprungliga stödbeslut beviljat en byaförening stöd för utveckling enligt mål 1-programmet för norra Finland. Senare bestämde arbetskrafts- och näringscentralen med anledning av en inspektionsrapport från jord- och skogsbruksministeriet att en del av det redan utbetalda stödet skulle återbetalas, eftersom kostnaderna för de VoIP-telefoner och applikationslicenser som hade skaffats i anslutning till projektet inte kunde betraktas som sådana kostnader för byggandet av datanät som hörde samman med datanätprojektet och följaktligen inte medförde rätt till stöd, då telefonerna med sina licenser var separata terminaler som skulle komma att placeras ut i företag och privathushåll.

När det enligt bestämmelserna om saken inte var entydigt klart att ovan nämnda anskaffning inte gav rätt till stöd och då anskaffningsutgiften för VoIP-telefonerna uttryckligen hade ingått i de budgeterade kostnader som arbetskrafts- och näringscentralen hade godkänt och som presenterats i projektplanen och det inte var frågan om stöd till företagsverksamhet, skulle anskaffningsutgiften med stöd av den utredning som hade presenterats om omständigheterna i fallet inte i efterskott tolkas vara en sådan utgift för föreningen som inte gav rätt till stöd och för vilken stödet skulle återbetalas.

Lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 46 § (329/1999, ändrad 44/2000, 274/2002 och 274/2003)
Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000, ändrad 855/2000, 878/2000, 945/2000 och 93/2002) 1 § 1 mom. 3 punkten samt 2 §, 51, 52, 56 och 59 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden (1289/2002) 1, 6 och 9 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.