24.3.2009/694 HFD:2009:30

Markanvändning och byggande - Stranddelgeneralplan med rättsverkningar - Användning av generalplan som grund för bygglov - Permanent boende - Ordnande av vattenförsörjning och avlopp - Inverkan på samhällsstrukturen - Partiell hävning

Enligt en stranddelgeneralplan hade den inre delen av en udde anvisats för ett småhusdominerat bostadsområde med högst tio byggplatser (AP 10). På varje byggplats fick placeras en bostadsbyggnad, som fick ha högst två våningar och där det fick finnas bara en bostad, samt ekonomibyggnader så, att den sammanlagda våningsyta var 300 kvadratmeter. Hur många byggnaderna sammanlagt fick vara bestämdes inte i planen. I generalplanen bestämdes att planen fick användas som grund för beviljande av bygglov på planområdet så som föreskrivs i 72 § i markanvändnings- och bygglagen. I generalplanen föreskrevs också att gällande myndighetsbestämmelser skulle iakttas när man ordnade vattenförsörjningen samt avlopps- och avfallshanteringen på byggplatserna och att avfallshanteringen skulle ordnas så att det inte uppstod risk för förorening av vattendrag eller grundvatten. Utöver AP-10 -området var det enligt planen också möjligt att på mindre än en kilometers avstånd på sydsidan uppföra sammanlagt nio småhusenheter (AP) och tre fritidsbostadsenheter (RA).

Ovan nämnda bestämmelse, som till sitt innehåll närmast var ett konstaterande, var den enda bestämmelsen i planen om hur vattenförsörjningen och avloppshanteringen skulle ordnas på AP-området. I planbeskrivningen eller de övriga handlingarna i planen fanns ingen detaljerad redogörelse för hur vattenförsörjningen och avloppshanteringen skulle ordnas. Med hänsyn till arten och mängden av det byggande för vilket plats anvisades i planen upptog denna inte någon tillräckligt utförlig redogörelse för hur planen skulle komma att inverka på samhällsstrukturen och arrangemangen för att ordna vatten och avlopp eller hur byggandet skulle komma att påverka det kringliggande området. Utan utredningar och bestämmelser på den nivå som förutsätts för en detaljplan var det inte heller annars möjligt att genom en generalplan anvisa området för byggande i så stor skala, när byggloven skulle beviljas direkt med stöd av generalplanen och området inte var inlemmat i samhällsstrukturen och låg i den omedelbara närheten av en strand.

Markanvändnings- och bygglagen 9 §, 24 § 2 mom., 39 § 2 mom. 1-4 punkten och 3 mom., 72 § 1 och 2 mom. samt 73 § 1 mom.
Kommunallagen 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.