Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2008

Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

7.10.2008/2480 HFD:2008:72
Miljötillstånd - Torvproduktion - Ledning av dräneringsvatten - Naturvårdslag - Natura 2000 -objekt - Habitatdirektivet - Skyldighet att göra bedömning - Bedömnings- och utlåtande förfarande
25.9.2008/2329 HFD:2008:71
Detaljplan - Storleken av område som planändring gäller - Ökning av byggrätt - Närrekreationsområde - Markägares likvärdighet - Bristfällig utredning
24.9.2008/2320 HFD:2008:70
Kommunalärende - Part - Kommunmedlem - Besvärstid - Beslut med anledning av rättelseyrkande - Anbudsförfarande - Anbudsgivare
16.9.2008/2239 HFD:2008:69
Beskattning av personlig inkomst - Naturliga avdrag - Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen - Inkomstlag - Avdrag från förvärvsinkomst och kapitalinkomst
15.9.2008/2227 HFD:2008:68
Mervärdesskatt - Kommun - Återbäring av kalkylerad skatt - Stöd för privat vård av barn och kommuntillägg - Stöd som betalas genom Folkpensionsanstalten
10.9.2008/2193 HFD:2008:67
Bilskatt - Beskattningsvärde - Allmänt värde i detaljhandeln - Diskrimineringsförbud - Tullens förfarande - Värdebestämningsmetoder - Iakttagelser om inhemska priser - Modellering - Genomskinlighet - Statistikbaserat värdebestämningssystem
9.9.2008/2187 HFD:2008:66
Skogslagen - Ekonomiskt hållbar skötsel och användning av skog - Beståndsavverkning - Förnyelseavverkning - Särskilda skäl - Behandlingsförbud - Grundläggande rättigheter - Egendomsskydd - Tillsyn över användning av egendom
5.9.2008/2156 HFD:2008:65
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Företagsomstrukturering - Uppdelning - Fission - Vederlag
2.9.2008/2112 HFD:2008:64
Besvärsrätt - Av länsstyrelsen förordnat ombud - Länsstyrelse - Tillstånd till penninginsamling
1.9.2008/2094 HFD:2008:63
Service som ska ordnas på grund av handikapp - Serviceboende för gravt handikappad - Serviceboendes innehåll - Uttagning av avgift för service
26.8.2008/2053 HFD:2008:62
Utlänningsärende - Främlingspass - Somalien - Oklar anteckning om identitet - Besluts överklagbarhet
21.8.2008/2019 HFD:2008:61
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostad - Avlägsnande av hinder från bostadens omedelbara närhet - Staket kring gårdsplan
21.8.2008/2012 HFD:2008:60
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Oskälig olägenhet - Försämring av livsmiljö - Kvartersområde för industribyggnader - Bostadsfastighet
15.8.2008/1892 HFD:2008:59
Medborgarskapsärende - Oförvitlighetsvillkor - Räkning av väntetid
13.8.2008/1883 HFD:2008:58
Vattenhushållningsärende - Grundvatten - Konstgjort grundvatten - Förbud mot förorening - Infiltrering - Samhälle - Vattenförsörjning - Överföring av vatten - Tillstånd - Förutsättningar - Jämförelse av nytta och skada - Intresseavvägning - Älvvatten - Vattenkvalitet - Rening - Miljötillstånd - Jordmån - Förorening - Observation - Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Alternativ plan - Naturaområde - Konsekvenser - Avgörande om nyttjanderätt - Specificering av nyttjanderätt - Begränsning - Skyddsområde - Tagande av marksubstanser - Ersättning - Förutsebar förlust av förmån - Marktäktstillstånds betydelse - Framläggande av kompletterande plan - Tillståndsmyndighets behörighet - Tillsynsmyndighets behörighet - Förutsättningar för tillstånd att inleda arbeten
13.8.2008/1868 HFD:2008:57
Mervärdesskatt - Försäljning i Sverige - Land där tjänsten säljs - Depåtjänst - Transportkontainrar
8.8.2008/1818 HFD:2008:56
Kommunalärende - Anställning i en tjänst - Rättegångskostnader - Tillämplig bestämmelse
7.8.2008/1802 HFD:2008:55
Personlig beskattning - Hushållsavdrag - Försäkringsersättning
31.7.2008/1779 HFD:2008:54
Beskattning av personlig inkomst - Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Försäljning av fritidsbostad - Överlåtelsevinst - Pensionerad jordbrukare - Strandplan
8.7.2008/1653 HFD:2008:53
Internationell adoption - Förutsättningar för tillstånd till adoption - Adoptivföräldrarnas ålder - Barnets bästa
Avgörandena nummersvis

92-73 72-53 52-33 32-13 12-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.