29.4.2008/963 HFD:2008:29

Planeringsbehovsavgörande - Undantag  - Användningsändamål - Villkorlig bygginskränkning - Behov av undantag - Förfarande - Rätt att bevilja undantag - Behov av bedömning som föreskrivs i 65 § i naturskyddslagen - Ridcenter

En kommun hade i ett planeringsbehovsavgörande ansett att det enligt bestämmelserna i 137 § i markanvändnings- och byggplanen om särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering fanns förutsättningar att få bygga ett ridcenter på ett område i behov av planering, som inte omfattades av någon detaljplan. Med stöd av 171 § i nämnda lag hade kommunen i detta sammanhang även haft rätt att medge ett undantag från en villkorlig bygginskränkning, som gällde till följd av att ett område enligt generalplanen hade reserverats som område för offentlig service och förvaltning, trots att behovet av undantag inte i förväg hade utretts hos bygglovsmyndigheten så som föreskrivs i 43 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Det planerade byggandet medförde sannolikt inte betydande skadliga verkningar för de naturvärden som hade bidragit till att ett objekt på cirka 200 meters avstånd från platsen hade valts att ingå i nätverket Natura 2000. Planeringsbehovsavgörandet och beslutet om undantag från planen kunde således fattas utan ett sådant föregående bedömningsförfarande med inhämtande av utlåtanden som föreskrivs i 65 § i naturvårdslagen.
 
Markanvändnings- och bygglagen 16 § 3 mom., 43 § 1 mom., 137 § 1 mom., 171 § 1 mom., 172 § 1 mom. och 197 § 1 mom.
Naturvårdslagen 65 §
Europeiska unionens råds direktiv 92/43/EEG artikel 6

Jfr HFD 23.6.1981 liggare 2786, HFD 1982 A II 40 och HFD 1989 A 62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.