8.4.2008/719 HFD:2008:23

Källskatt - Begränsat skattskyldig dividendtagare - Dividend från annat än offentligt noterat bolag - Diskrimineringsförbudet

A, som var bosatt i Storbritanninen och som var begränsat skattskyldig i Finland, ägde ca 35 procent av aktierna i S Ab, som hade sitt säte i Finland och som inte var ett offentligt noterat bolag. Den dividend som A fick från S Ab betalades in på A:s bankkonto i Finland och överfördes inte till Storbritannien, som var den stat där A var bosatt. I enlighet med skatteavtalet mellan Finland och Storbritannien i Finland beskattades dividenden i Finland och på den tillämpades bestämmelserna i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (källskattelagen). Centralskattenämnden yttrade som sitt förhandsavgörande att när beloppet av den dividend som S Ab betalade till A motsvarade en högst 9 procent hög årlig avkastning på aktiens matematiska värde, skulle S Ab inte uppbära någon källskatt till den del som dividenden till A inte översteg 90 000 euro. Om dividenden till A översteg 90 000 euro, skulle i källskatt uppbäras 28 procent av ett belopp motsvarande 70 procent av nämnda del av dividenden. Om dividendens belopp översteg ovan nämnda årliga avkastning, skulle som källskatt uppbäras de 28 procent som föreskrevs i källskattelagen, räknat på ett belopp motsvarande 70 procent av nämnda del av dividenden.

Skatteombudet överklagade förhandsavgörandet och yrkade att avgörandet skulle upphävas och högsta förvaltningsdomstolen i ett nytt förhandsavgörande i första hand skulle anses att en källskatt om 28 procent ska uppbäras på hela beloppet av den dividend som A får av S Ab och i andra hand att en källskatt om 28 procent ska uppbäras på hela beloppet av den dividend som A får av S Ab, men att källskatten ska lämnas odebiterad till det belopp varmed källskatten överstiger beloppet av de skatter och avgifter som hänför sig till dividenden om den utdelas till en allmänt skattskyldig.

Med hänsyn till S Ab:s ställning som den som är skyldig att uppbära källskatt, de yrkanden som skatteombudet hade framfört i ärendet samt artiklarna 18 och 56 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte var orsak att ändra slutresultatet i Centralskattenämndens beslut och förkastade skatteombudets besvär.

Omröstning 4-1. Förhandsavgörande för 2007.

Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 2 §, 3 § 1 mom. och 7 §
Inkomstskattelagen 33 b § 1 och 2 mom.
Avtalet mellan Republiken Finland och Förenade konungariket Storbritannien och Nord-Irland för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt artikel 6 och artikel 11.1
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen artikel 18 och 56

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.