7.4.2008/688 HFD:2008:22

Kommunalärende - Socialdirektör - Behörighetskrav - Lämplig högre högskoleexamen - Teologie kandidatexamen - Ämneskombination

Enligt 10 § 1 mom. i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården är behörighetsvillkor för huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller social- och hälsovården i kommuner eller samkommuner behörighet enligt 3 § i samma lag eller för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om branschen samt dessutom tillräcklig ledarförmåga. Motsvarande villkor konstateras även i 22 § i instruktionen för Helsingfors stads socialväsen, där som behörighetsvillkor dessutom ställs krav på erfarenhet av administration.

A, som 1.3.2006 utsågs till tjänsten som socialdirektör i Helsingfors stad, hade 1985 avlagt teologie kandidatexamen, i vilken enligt examensbetyget hade ingått följande studier: allmänna studier samt ämnesstudier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi, praktisk teologi och religionsvetenskap, sammanlagt 86 studieveckor, ämnesstudier enligt studieinriktning 22 studieveckor, tillämpade studier 12 studieveckor samt som ämnesstudier och fördjupande studier i huvudämnet studier i teologisk etik och religionsfilosofi 40 studieveckor. Dessutom hade A 2004 inlett studier för en MBA -examen i ledarskap inom social- och hälsovården, omfattande 60 studieveckor.

Med hänsyn till socialverkets storlek var socialverkchefens, alltså socialdirektörens, uppgifter som högsta chef för verket administrativa uppgifter. Var och en av de fem enheterna på avdelningsnivå hade sina egna chefer. Av instruktionen framgick att socialdirektören inte hade yrkesinriktade uppgifter inom socialvården. Med hänsyn till de uppgifter som hörde till socialdirektörstjänsten samt omfattningen av de studier som ingick i A:s examen, hade stadsfullmäktige inom ramen för sin prövningsrätt kunnat anse A:s teologie kandidatexamen vara en sådan högre högskoleexamen som var lämplig för en tjänst vid Helsingfors stads socialverk.

Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 10 § 1 mom.
Instruktionen för Helsingfors stads socialväsen 3, 12, 19, 22, 23 och 25 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.