15.2.2008/237 HFD:2008:9

Naturvård - Naturvårdslagen - Åtgärdsförbud - Tillfälligt åtgärdsförbud - Rätt att föra talan - Anhängiggörande av ärende - Beslut som kan överklagas - Hur skydd av naturen genomförs

Av 55 § i naturvårdslagen framgår att syftet med nämnda paragraf är dels att på ett bestämt område som ännu saknar ett fullständigt skydd slå vakt om de värden som finns där och som förtjänar att skyddas, dels att tillgodose ägaren till det område som åtgärdsförbudet avser och som har rätt till ersättning av staten under de förutsättningar som anges i paragrafens 2 mom. I lagens 55 § bestäms inte som i dess 57 § 2 mom. om hur ett ärende som avses i nämnda 55 § blir anhängigt. Enligt 57 § 1 mom. i naturvårdslagen har den som förorsakats olägenhet till följd av ett förfarande som strider mot naturvårdslagen rätt att göra ett ärende som avser tvångsmedel anhängigt vid den regionala miljöcentralen under de förutsättningar som bestäms i momentet. Med hänsyn till samtliga de regler om hur skyddet genomförs som refererats ovan var frågan huruvida ett sådant tillfälligt åtgärdsförbud som avses i 55 § i naturvårdslagen skulle meddelas inte avsedd att avgöras i form av ett svar på en ansökan som ställts till den regionala miljöcentralen. En iakttagelse om att ett område används så som avses i 55 § i naturvårdslagen kunde framföras till den regionala miljöcentralen, som enligt paragrafen var skyldig att handla. Med stöd av 55 § i naturvårdslagen och med hänsyn till 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen hade anmälaren dock inte rätt att överklaga miljöcentralens svar, vilket var att miljöcentralen inte kommer att vidta åtgärder i ärendet.

Naturvårdslagen (1096/1996) 55 och 57 §
Förvaltningsprocesslagen 5 och 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.