24.1.2008/63 HFD:2008:3

Undervisningsväsendet - Grundläggande utbildning - Specialundervisning - Besvärsförbud - Besvärsslag - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Besvärsmyndighet - Felaktig besvärsanvisning

Utbildningschefen i en kommun hade avslagit vårdnadshavarnas ansökan om att en elev skulle överföras från allmän undervisning till specialundervisning. Ett beslut som gäller en ansökan om att en elev skall överföras till specialundervisning enligt 17 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning nämns inte bland de beslut som enligt lagens 42 § får överklagas genom förvaltningsbesvär. I paragrafen bestäms inte heller om besvärsförbud som skulle hindra att besvär anförs över ett sådant beslut.

Det beslut som givits med anledning av ansökan om överföring till specialundervisning gällde en enskild elev. Till sitt sakliga innehåll kunde beslutet jämställas med ett beslut med vilket en elev mot vårdnadshavarens vilja har överförts till specialundervisning och vilket får överklagas genom besvär. I bägge fallen är det närmast fråga om att bedöma beslutets pedagogiska ändamålsenlighet. Med hänsyn härtill skulle bestämmelserna om ändringssökande tolkas så, att i ett beslut som gäller elevens intagning till specialundervisning får sökas ändring hos länsstyrelsen genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningsprocesslagen.

Lagen om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. och 42 §
RP 86/1997 rd
RP 205/2002 rd
GrUU 70/2002 rd rd
KuUB 18/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.