15.1.2008/33 HFD:2008:1

Kommunindelning - Förvaltningsbesvär - Särskilt vägande skäl - Helsingforsregionen

Statsrådet hade med stöd av kommunindelningslagen beslutat att kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad ändras så, att till Helsingfors stad ansluts den så kallade Västerkullakilen från Vanda stad samt sydvästra delen av Sibbo kommun. Beslutet innebar samtidigt en partiell ändring av den allmänna administrativa områdesindelningen i Helsingforsregionen.

På de grunder som närmare framgår av beslutet ansåg högsta förvaltningsdomstolen att ändringen i kommunindelningen motsvarade de allmänna juridiska förutsättningar för en ändring i kommunindelningen om vilka bestäms i 3 § 1 mom. 1-4 punkterna i kommunindelningslagen.

Eftersom Sibbo kommun motsatte sig ändringen i kommunindelningen, kunde ändringen enligt 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen genomföras endast under särskilt vägande i 3 § i samma lag nämnda förutsättningar. Vid prövningen av lagenligheten hos statsrådets beslut gällde det i detta avseende att observera att det var fråga om ett särskilt område i Helsingforsregionen, som anses vara det område som huvudsstadsregionen och dess kranskommuner tillsammans bildar. Området skiljde sig från andra kommunala indelningar. Detta framgick bland annat av att statsrådet hade givit området en särställning jämfört med andra områden i landet, när statsrådet 2000 med stöd av markanvändnings- och bygglagen fastställde de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Med hänsyn till det överförda områdets läge och betydelse för en behärskad och balanserad utveckling av samhällsstrukturen i Helsingforsregionen samt de möjligheter som anslutningen i överensstämmelse med de riksomfattande målen för områdesanvändningen medförde till bättre bostadsbyggande och trafikförbindelser i Helsingforsregionen, fanns det enligt 3 § i kommunindelningslagen sådana allmänna förutsättningar för ändringen i kommunindelningen som även var särskilt vägande så som avses i 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen. Statsrådets beslut var inte lagstridigt.

Kommunindelningslagen 3 och 5 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.