Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2007

Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

1.6.2007/1470 HFD:2007:35
Vägtrafik - Avstängning av väg - Biltävling - Beviljande av tillstånd - Besvärstid - Grunderna för god förvaltning
25.5.2007/1380 HFD:2007:34
Beskattning av personlig inkomst - Begränsat skattskyldig - Källskatt - Källskattens belopp - Pensionstagare - Pensionsinkomst - EG-rätt
23.5.2007/1373 HFD:2007:33
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Samfälld skog - Hjortdjur - Jaktlicensavgift
14.5.2007/1269 HFD:2007:32
Lotteriskatt - Skattegrund - Värdet på en vinst - Anskaffningspris - Rätt att dra av mervärdesskatt
9.5.2007/1198 HFD:2007:31
Medborgarskapsärende - Tidpunkt när boendetiden börjar - Egentligt bo och hemvist - Finsk medborgares make
9.5.2007/1195 HFD:2007:30
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Europabolag (Societas Europea, SE) - Flyttning av registrerat säte - Fast verksamhetsställe kvar i Finland - Aktier som ingår i anläggningstillgångarna - Koncernbidrag - Tillämpning av skatteavtal
9.5.2007/1194 HFD:2007:29
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragbar utgift - Anställningsoption - Internationellt optionsprogram - Återdebiteringsavtal
8.5.2007/1160 HFD:2007:28
Penningspelstillstånd - Sammanslutning med ensamrätt - Monopol - Lotterilagens förenlighet med Europeiska unionens regelverk
8.5.2007/1157 HFD:2007:27
Strukturfond - Europeiska regionala utvecklingsfonden - Gemenskapsinitiativprogrammet Interreg - Förbund på landskapsnivå - Statsbidragsmyndighet - Utbetalningsbeslut - Rättelseyrkande - Förvaltningsbesvär - Kommunalbesvär - Förvaltningstvistemål - Stödberättigande
8.5.2007/1156 HFD:2007:26
Strukturfond - Europeiska regionala utvecklingsfonden - Gemenskapsinitiativprogrammet Interreg - Nationell finansiering - Länsstyrelse - Statsbidragsmyndighet - Utbetalningsbeslut - Rättelseyrkande - Förvaltningsbesvär - Förvaltningstvistemål - Stödberättigande
3.5.2007/1149 HFD:2007:25
Besvärsrätt - Rätt att delta i en fakultets inträdesförhör
17.4.2007/1000 HFD:2007:24
Beskattning av personlig inkomst - Personalfond - Inkomst från personalfond - Vinstandelsstiftelse i Sverige - Inkomst från vinstandelsstiftelse - Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Krav på icke-diskriminering
16.4.2007/981 HFD:2007:23
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Vistelse utomlands - Resekostnader från Egypten till Finland
16.4.2007/979 HFD:2007:22
Förvaltningsbesvär - Förvaltningstvistemål - Myndighets passivitet - Renbeteslag - Renskötsel - Uppförande av renskiljningsgärde
29.3.2007/822 HFD:2007:21
Förskottsuppbörd - Förskottsbetalning - Överlåtelsevinst - Anskaffningsutgift - Vederlagsfritt fång - Beskattningsvärde i arvsbeskattningen - Presumtion om anskaffningsutgift - Giftorätt
29.3.2007/804 HFD:2007:20
Dataskydd - Informationssystemet för polisärenden - Registeransvarig - Myndighet - Rättelse av uppgift - Intyg av registeransvarig - Överklagbarhet - Besvärsmyndighet - Allmänt stadgande - Specialstadgande
8.3.2007/615 HFD:2007:19
Miljötillstånd - Sopförbränningsanläggning - Kraftverk - Tillståndsvillkor - Bästa tillgängliga teknik (BAT) - Statsrådets förordning om avfallsförbränning - Förhållandet till ett EU-direktiv
8.3.2007/533 HFD:2007:18
Miljötillstånd - Stenbrott och stenkross - Natura 2000-område - Habitatdirektivet - Fågeldirektivet - Bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen - Ingen bedömning - Att ställa tillståndsvillkor - Begränsad verksamhetstid - Växtart som nämns i bilaga IV (b) till habitatdirektivet - Fridlyst växtart - Hotad växtart - Sötgräs
5.3.2007/484 HFD:2007:17
Studentexamensnämndens besvärsrätt - Studentskrivning - Grovt brott mot ordningen vid examenstillfälle
5.3.2007/483 HFD:2007:16
Varumärke - Särskiljningsförmåga - Märke bestående av en figur i färg - Märke som kan återges grafiskt - Skyddssfär
Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.