Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2007

Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

9.8.2007/1943 HFD:2007:55
Fastighetsbeskattning - Stadigvarande boende - Skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende - Skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader - Fritidsbostad
8.8.2007/1942 HFD:2007:54
Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Överlåtelseförlust - Fastställd förlust för tidigare år - Ordning i vilken överlåtelseförluster avdras
8.8.2007/1934 HFD:2007:53
Kommunalärende - Revisionssamfund - Huvudansvarig revisor - Val av revisor - Oberoende
2.8.2007/1893 HFD:2007:52
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Anhörig - Sambo
19.7.2007/1862 HFD:2007:51
Kommunalärende - Samkommun - Budgets bindande verkan - Utförsäljningspriset för elektricitet - Jäv - Synnerlig nytta eller skada - Elbolags verkställande direktör
13.7.2007/1843 HFD:2007:50
Utlänningsärende - Asyl - Behov av skydd - Uppehållstillstånd - Avvisning - Avlägsnande ur landet - Vitryssland - Politisk verksamhet - Oppositionsverksamhet
12.7.2007/1831 HFD:2007:49
Medborgarskapsärende - Skyddspolisens utlåtande - Fråga om partsoffentlighet - Invägning av orsaker som gäller allmän ordning och säkerhet - Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
12.7.2007/1830 HFD:2007:48
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Skyddspolisens utlåtande - Fråga om partsoffentlighet - Invägning av orsaker som gäller allmän ordning och säkerhet - Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
12.7.2007/1829 HFD:2007:47
Utlänning - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Skyddspolisens utlåtande - Fråga om partsoffentlighet - Invägning av orsaker som gäller allmän ordning och säkerhet
6.7.2007/1823 HFD:2007:46
Kommunikationsmarknadslagen - Teleföretag - Betydande marknadsinflytande - Kommunikationsverkets behörighet - Abonnentförbindelse - Koppling - Prissättning - Kostnadsorienterat pris - Beslut om ersättningens maximibelopp
6.7.2007/1812 HFD:2007:45
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Direktiv 2000/76/EG - Miljötillstånd - Kraftverk - Gasanläggning - Avfallsförbränningsanläggning - Samförbränningsanläggning - Värmebehandling - Gas - Renad produktgas - Avfall - Produkt
5.7.2007/1800 HFD:2007:44
Utkomststöd - Återkrav av bostadsbidrag - Disponibel inkomst
29.6.2007/1762 HFD:2007:43
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Vederlagsfri emission av aktier till det egna bolaget - Överlåtelse av aktier som bolaget besitter - Kapitalanskaffning - Kapitalplacering
27.6.2007/1740 HFD:2007:42
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Källskatt - SICAV-bolag som dividendtagare - Tolkningen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
27.6.2007/1711 HFD:2007:41
Inlösningstillstånd - Elöverföringsledning - Flygekorre - Naturvårdslag - Inlösningsförrättning - Fastställande av föremålet för inlösning - Lag angående expropriation av fast egendom för elektrisk anläggning - Krav på skyddsavstånd - Särskild inlösningsgrund - Allmänna inlösningsrättsliga principer
27.6.2007/1704 HFD:2007:40
Fastighetsbeskattning - Fastighetsskatteprocent - Byggnads återanskaffningsvärde - Bastubyggnad - Separat ekonomibyggnad till bostadsbyggnad avsedd för stadigvarande boende - Fritidsbostad
21.6.2007/1663 HFD:2007:39
Handlingsoffentlighet - Elektronisk handling - Beslutsregister - Rätt att ta del av offentliga uppgifter - Begreppet handling - Ny handling - Del av handling - Programmering - Sammanställning - Studentexamen
19.6.2007/1631 HFD:2007:38
Miljöskyddslag - Miljötillstånd - Område för behandling av avfall - Bergsschaktning - Behov av tillstånd - Tillståndspliktig verksamhet - Verksamhet som utgör funktionell helhet
14.6.2007/1619 HFD:2007:37
Kommunalärende - Tjänsteinnehavare - Avstängning från tjänsteutövning - Tjänstledighet - Tidsprioritet - Sjukledighet
8.6.2007/1548 HFD:2007:36
Miljötillstånd - Energiproducerande avfallsförbränningsanläggning - Förutsättningar för beviljande av miljötillstånd - Förläggningsplats - Planläggning - Placering i strid med detaljplan - Miljöskyddslagen - Markanvändnings- och bygglagen - Detaljplan - Generalplan - Kvartersområde för industribyggnader
Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.