31.12.2007/3388 HFD:2007:94

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket - Exportbidrag - Exportdeklaration - M-blankett - Telefax - Villkor för utbetalning

En exportdeklaration hade inte i original lämnats till tullmyndigheterna förrän inlastningen av varorna inleddes för exporttransport. En telefaxkopia av exportdeklarationen hade dock lämnats till tullmyndigheterna innan lastningen inleddes. Den telefaxkopia som hade överlämnats som exportdeklaration upptog alla de uppgifter som behövdes för fysisk kontroll av exportvarorna. Av handlingarna framgick att originalet av exportdeklarationen, som hade överlämnats efter lastningen, motsvarade den deklaration som hade lämnats såsom telefaxkopia. I målet framgick inte att exportören i samband med exportförloppet hade gjort sig skyldig till någon form av svikligt förfarande eller försök till sådant. I målet hade också presenterats utredning om att lasten på utsatt dag hade anlänt till sin destination i ett tredje land. Under dessa förutsättningar borde exportörens ansökan om exportbidrag inte ha avslagits på den grunden att exportdeklarationen i original inte stod till tullmyndighetens förfogande före den tidpunkt när den eventuella kontrollen skulle ske.

Europeiska gemenskapernas domstols dom 18.10.2007 i målet C-464/06, Avena Nordic Grain Oy
Rådets förordning (EEG) nr 386/90 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp, artikel 2.a.
Kommissionens förordning (EG) nr 2090/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 386/90 vad gäller fysisk kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag, artikel 5.1
Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, artikel 5
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter 4 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.