20.12.2007/3305 HFD:2007:89

Miljötillstånd - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Avstjälpningsplats - IPPC-direktivet - Tolkningsverkan - Avfallshantering - Hantering av förorenad jord - Fält för stabilisering av avfall - Verksamhet som helhet

I ett miljömål var det fråga om att få inleda sådan avstjälpningsplatsverksamhet som avses i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) så, att till platsen skulle föras förorenad jord, som till en början skulle användas för anläggning av ett fält för stabilisering av avfall, och en central för hantering av förorenad jord skulle därefter anläggas vid fältet.

Konsekvensbedömning som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning hade utförts i det syftet att en central för hantering av förorenad jord skulle placeras på platsen, och en separat ansökan om miljötillstånd för en sådan central var redan anhängig hos den regionala miljöcentralen.

Den helhet som avfallshanteringen utgjorde omfattades av IPPC-direktivet av 24.9.1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (96/61/EG), enligt vad som föreskrivs i 5 punkten i den första bilagan till direktivet. Med hänsyn till den verkan som bestämmelsen i artikel 2.3 i IPPC-direktivet har för tolkningen, skulle den planerade avfallshanteringen betraktas som en helhet och fältet för stabilisering av avfall skulle funktionellt och ur miljöskyddsperspektiv betraktas som en del av denna helhet. Tillsammans med avfallshanteringscentralen bildade fältet för stabilisering av avfall således en enda verksamhet, som medförde risk för förorening av miljön enligt 3 § 1 mom. 2 punkten (252/2005) i miljöskyddslagen. Frågan huruvida ett sådant fält kunde placeras på området skulle följaktligen inte avgöras som ett separat tillståndsärende, utan såsom en del av den helhet som hanteringscentralen utgjorde och i samband med att man prövade förutsättningarna för att bevilja miljötillstånd för en sådan central och bestämde tillståndsvillkor för den.

Miljöskyddslagen 3 § 1 mom. 2 punkten (252/2005), jfr även 2 § i miljöskyddsförordningen (169/2000, upphävd 259/2005)
IPPC-direktivet, bilaga I punkt 5 och artikel 2.3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.