12.12.2007/3168 HFD:2007:86

Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Värmecentral - Förutsättningar för miljötillstånd - Placeringsplats - Planläggning - Placering i strid med detaljplan - Placering av panna - Ändring av verksamhet - Markanvändnings- och bygglagen - Krav på tillstånd

Miljötillstånd hade sökts för placering av en ny 44 MW:s panna, som drevs med tung brännolja, på ett område som i en detaljplan som fastställts år 1973 hade reserverats som kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård (YS). Pannans placeringsplats var en gammal värmecentralbyggnad, som ursprungligen hade uppförts för sjukhuset i kvarteret. Placeringen av pannan krävde inte någon utbyggnad av värmecentralbyggnaden eller någon ny skorsten. Värmecentralbyggnaden låg ca 100 meter från centralsjukhuset, ca 250 meter från de närmaste bostäderna och 250-800 meter från hälsovårdscentralen, ett servicehem, tre daghem och ett servicecenter för äldre.

Markanvändnings- och bygglagens tillståndssystem ställde inga hinder för att placera en panna i värmecentralbyggnaden. Att placera den nya pannan i denna byggnad stod därför inte i strid med detaljplanen på något sådant sätt som avses i den första meningen i 42 § 2 mom. i miljöskyddslagen, där det bestäms vilka krav som skall vara uppfyllda för att det skall vara möjligt att bevilja tillstånd.

Bestämmelsen i 58 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen om en plans rättsverkningar var dock avsedd att tillämpas även när en detaljplan inte medförde något sådant hinder för ett företag som kom till uttryck genom markanvändnings- och bygglagens tillståndssystem. På motsvarande sätt förutsatte bestämmelsen om placeringsplats i 6 § 2 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen att områdets detaljplaneliga användningsändamål beaktades även i sådana fall där markanvändnings- och bygglagens tillståndssystem inte i sig hindrade att ett tillstånd beviljades.

När hänsyn togs till de ökade menliga miljökonsekvenser som utbyggnaden medförde samt till den aktuella detaljplanenliga användningen av de områden som i planen anvisats i YS-kvarteret och närområdet, var värmecentralbyggnaden inte en lämplig placeringsplats för en ny 44,4 MW:s panna, som drevs med tung brännolja, enligt 42 § 2 mom. andra meningen och 6 § 2 mom. i miljöskyddslagen.

Miljöskyddslagen 6 § och 42 § 2 mom.
Markanvändnings- och bygglagen 58 § 2 mom.

Se även HFD 2007:36

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.