19.11.2007/2999 HFD:2007:80

Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Offentligrättsligt barnskydd - Verkställighet av beslut att omhänderta barn - Hemvist - Brådskande säkerhetsåtgärd - Behörig myndighet

I ett ärende som var anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen gällde det att ta ställning till om det fanns förutsättningar att omhänderta ett barn och placera det i vård utom hemmet samt om en bastrygghetsnämnds behörighet.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt begära Europeiska gemenskapernas domstols förhandsavgörande i fyra frågor:

Den första frågan gäller huruvida rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (Bryssel II a -förordningen) tillämpas i fråga om verkställigheten av ett avgörande som gäller att ett barn genom offentligrättsliga barnskyddsåtgärder omedelbart omhändertas och placeras i familjevård utom hemmet. Den andra frågan gäller hur begreppet hemvist i Bryssel II a -förordningen skall tolkas enligt gemenskapsrättsliga regler, särskilt med fokus på en situation där barnet har stadigvarande bostad i en medlemsstat, men vistas i en annan medlemsstat, där barnet för ett kringflackande liv.

Den tredje frågan gäller förutsättningarna för brådskande säkerhetsåtgärder som avses i Bryssel II a -förordningen samt deras verkningar.

Den fjärde frågan gäller tillvägagångssättet när domstolen i en medlemsstat helt saknar behörighet.

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen artikel 68.1 och artikel 234
Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.