Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2006

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

5.5.2006/1042 HFD:2006:23
Handikapptjänster - Maskiner och anordningar - Dator
5.5.2006/1041 HFD:2006:22
Utkomststöd - Studiestöd - Räntor på studielån - Tilläggsdel
4.5.2006/1037 HFD:2006:21
Domännamn - Första sökande - System med automatisk betjäning - Automatiserat beslutsfattande - Beslut som kan överklagas - Besvärsrätt - Elektronisk kommunikation
2.5.2006/1005 HFD:2006:20
Alkohollagen - Sprit - Innehav - Beslag - Ikraftträdelsedag - Retroaktiv tillämpning av en lag
26.4.2006/980 HFD:2006:19
Handikappservice - Färdtjänst - Minimiantal resor - Låggolvsbuss
12.4.2006/875 HFD:2006:18
Medicinsk rehabilitering - Datorprogram - Kommunens skyldighet att ordna med hjälpmedel - Förvaltningstvistemål
12.4.2006/874 HFD:2006:17
Barnskydd - Omhändertagande - Omhändertagande som förfaller - Verkställighet - Tolkning som tar hänsyn till grundlagen
30.3.2006/762 HFD:2006:16
Specialiserad sjukvård - Ersättande av privat vård - Utomlands bosatt person - Rådets förordning 1408/71 - Förvaltningstvistemål
30.3.2006/761 HFD:2006:15
Handikapptjänster - Serviceboende - Personlig hjälpare - Löneutbetalning
28.3.2006/714 HFD:2006:14
Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Markanvändningsavtal - Avtal om påbörjande av planläggning - Överklagbart beslut - Avtals bindande kraft - Lagstridigt beslut
27.3.2006/675 HFD:2006:13
Vattenhushållningsärende - Vattenreglering - Päijänne - Lagen om vattenrätten - Vattenlagen - Tillstånd - Ändringsansökan - Ändring av tillståndsföreskrifter - Tillståndshavare - Regional miljöcentral - Utvinnande av vattenkraft - Kraftverk - Avtal - Förbindelse - Förlust av förmån som drabbar energiproduktion - Ersättning - Men för fiskerihushållningen - Fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsavgift - Innebörden av fiskevårdsskyldighet - Fiskerihushållningsmyndighet - Plan för utplantering av fisk - Rättsverkan - Behörighet
22.3.2006/638 HFD:2006:12
Markanvändning och byggande - Besvärsrätt - Generalplan - Partiell hävning av beslut - Återbrytande - Fel i beslutsförfarandet - Utredningsskyldighet - Jämlikt bemötande - Hörande av markägare - Rättvis behandling
21.3.2006/633 HFD:2006:11
Kommunalbesvär - Besvärsförbud - Besvärsgrund - Offentlig upphandling - Kommunala upphandlingsdirektiv
14.3.2006/540 HFD:2006:10
Skolskjuts - Grundläggande utbildning - Närskola - Föräldrars äktenskapsskillnad - Gemensam vårdnad - Delat boende för barn - Umgängesrätt och rätt att hålla barnet hos sig
8.3.2006/466 HFD:2006:9
Miljötillstånd - Avfallshanteringscentral - Förläggningsplats - Planläggning - Byggförbud - Förorening av vatten - Ersättning - Gamla skador - Avgörande av ett miljötillståndsärende som en helhet
3.3.2006/426 HFD:2006:8
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig - Åldersstigen förälder - Sjukdomar - Fullständigt beroende - Väsentlig förändring
14.2.2006/251 HFD:2006:7
Miljötillstånd - Vattenhushållningsärende - Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Tillståndsprövning - Miljötillståndsverk - Medgivande av undantag - Naturvård - Torvproduktion - Naturvärden - Naturtyp - Skydd av små vattendrag - Behörighet - Preliminärfråga
9.2.2006/226 HFD:2006:6
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Byggnads skyddsvärde - Skyddsbestämmelse - Jämlikhet - Skyddsbestämmelses skälighet - Planläggningsförfarande
31.1.2006/146 HFD:2006:5
Överklagbarhet - Anmärkning - Jordbruk - Miljöstöd - Övervakning av gårdar - Skyddsremsor - Miljövårdsprogram - Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
27.1.2006/125 HFD:2006:4
Markanvändning och byggande - Undantag - En miljöcentrals behörighet - Kommunens kompetens - Generalplan som fastställts under byggnadslagens tid - Särskild bestämmelse - Del av generalplan som grund för beviljande av bygglov - Planeringsbehov på strandområde - SL-område - Semesterbyggnad - Bestämmelser i plan - Bygginskränkning i generalplan - Förutsättningar för undantag
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.