Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2006

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

5.7.2006/1717 HFD:2006:43
Överklagbart beslut - Skyldighet att utreda förmåga att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården - Jäv - Hörande av den som ålagts en förpliktelse - Ersättande av kostnader för utredning av hälsotillstånd
4.7.2006/1714 HFD:2006:42
Barnskydd - Ändring av platsen där ett barn vårdas utom hemmet - Barnets bästa
3.7.2006/1697 HFD:2006:41
Kommunikation - Domännamn - Återkallande - Skyddat namn eller märke - Godtagbar grund - Kommunikationsverkets behörighet
19.6.2006/1574 HFD:2006:40
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Närbelägen kommun - Arbetsresor
19.6.2006/1573 HFD:2006:39
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Närbelägen kommun - Sommarstuga
19.6.2006/1572 HFD:2006:38
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Närbelägen kommun - Arbetsresor
16.6.2006/1565 HFD:2006:37
Skogsbruk - Särskilt viktiga livsmiljöer - Skogscentral - Anmälan om användning av skog - Förhandsbesked om en särskilt viktig livsmiljö - Förvaltningsbeslut - Rättsverkan - Bindande verkan - Biologisk mångfald - Bädd i vilken fortgående rinner vatten - Rännil - Bördiga mindre lundområden - Naturtillstånd - Avvikande från omgivningen - Skogsbehandling - Åtgärder för skötsel och användning av skog - Avverkning - Skydd av egendom - Grundlagsstridighet
9.6.2006/1503 HFD:2006:36
Förmögenhetsbeskattning - I Finland allmänt skattskyldig person - Värdering av tillgångar - En akties beskattningsvärde och matematiska värde - Aktier i ett svensk aktiebolag - Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
7.6.2006/1472 HFD:2006:35
Vattenhushållningsärende - Anläggning av överföringsavlopp - Nedsänkning av avloppsrör - Tjockskalig målarmussla - Flyttning av musslor - Skydd av djurart - Djurart som avses i bilaga IV (a) till naturdirektivet - Fridlyst djurart - Undantagstillstånd - Beslut om undantag
6.6.2006/1457 HFD:2006:34
Kommunalärende - Stadsdirektör - Uppsägning - Direktörsavtal - Avgångsbidrag
31.5.2006/1422 HFD:2006:33
Offentlig upphandling - Anvisning om ansökan - Delgivning per brev - Påvisande av dagen när ett brev hade avsänts
26.5.2006/1381 HFD:2006:32
Begäran om förhandsavgörande till Europeiska gemenskapernas domstol - Fri rörlighet för kapital - Direktivet 69/335/EEG - Överlåtelseskatt - Höjning av aktiekapital - Apport - Nyteckning
26.5.2006/1362 HFD:2006:31
Handikappservice - Tolktjänst - Resekostnader
24.5.2006/1361 HFD:2006:30
Ärende som gällde förvaltningstvång - Förorening av jordmån och grundvatten - Saneringsföreskrift - Lagen om avfallshantering - Retroaktivitet - Avfallslagen - Fortsatt verksamhet - Industriområde - Grannfastighet
19.5.2006/1311 HFD:2006:29
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Skattefri betalning - Annan kapitalinvestering - Aktieägartillskott - Koncernstöd
16.5.2006/1247 HFD:2006:28
Kommunalt ärende - Befattning i arbetsavtalsförhållande - Tillsättande av befattning - Behörighet - Närvårdare - Förvaltningsprocessuellt ärende
12.5.2006/1212 HFD:2006:27
Lagen om posttjänster - Postlåda - Placering av postlådor - Allmänt område - Stadsstyrelsens behörighet - Kommunalbesvär - Nullitet
10.5.2006/1126 HFD:2006:26
Jakt - Vilt som avlivats i gränszonen - Äganderätt - Behörighet - Privaträttsligt tvistemål - Förvaltningstvistemål - Förvaltningsbesvär
8.5.2006/1090 HFD:2006:25
Domarjäv - Sakkunnig - Mentalvårdslagen - Vård oberoende av patientens vilja
5.5.2006/1043 HFD:2006:24
Markanvändning och byggande - Generalplan - Område för storenhet inom husdjursproduktionen - Djurstall - Skyddszon - Bestämmelse i generalplan - Prövning av miljötillstånd - Rättsverkan - Oskäligt besvär
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.