Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2006

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

5.9.2006/2251 HFD:2006:63
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Kommunikationsmarknadslagen - Ramdirektiv 2002/21/EG - Betydande marknadsinflytande - Besvärsrätt - Behörighet - Kommissionens beslut
4.9.2006/2221 HFD:2006:62
markanvändning och byggande - Förvaltningstvång - Behov av rivningslov - Begreppet byggnad - Lyftkran
30.8.2006/2207 HFD:2006:61
Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Begreppet upphandling - Kommunalt samarbete - Sjuktransport
29.8.2006/2191 HFD:2006:60
Utkomststöd - Socialvårdstjänst - Av kommunen ordnad barndagvård - Privat barndagvård - Primär lag - Avgift för barndagvård - Skriftlig anvisning - Rådgivning
28.8.2006/2169 HFD:2006:59
Vattenhushållningsärende - Byggande i vattendrag - Bro - Brobank - Utsikt - Landskap - Fastighet - Område utanför fastigheten - Enbart till utsikten hänförligt men - Förlust av förmån - Men - Ersättningsgill förlust - Vattenområde - Strand - Fritidsbostad
25.8.2006/2097 HFD:2006:58
Miljöskyddslagen - Kommunala miljöskyddsföreskrifter - Kommunens kompetens - Kommunens behörighet att utfärda föreskrifter - Förhållande till grundlagen, lag, förordning och EU-direktiv - Produktionsdjur - Upplagring och spridning av gödsel - Regional miljöcentral - Besvärsrätt
25.8.2006/2096 HFD:2006:57
Ansvar för skatt - Utländskt bolag - Fast driftsställe - Filial - Ombud - i handelsregistret antecknad företrädare
18.8.2006/1956 HFD:2006:56
Fiskerätt - Allmänt vattenområde i havet - Myndighets behörighet - Fiskebestämmelser - Avvikande bestämmelser - Arbetskrafts- och näringscentral - Minsta tillåtna maskvidd i fångstredskap - Minsta tillåtna mått för fångad fisk - Yrkesmässig fångst - Yrkesfiske
17.8.2006/1954 HFD:2006:55
Handikappservice - Ekonomiskt stöd - Allmänna anvisningar - Bil - Anskaffning av bil - Ersättningsbelopp - Anslag - Beroende av anslag
14.8.2006/1891 HFD:2006:54
Naturvårdslag - Naturskyddsområde på privatägd mark - Fridlysningsbestämmelser - Avvikelse från bestämmelserna - Anläggning av vatten- och avloppsledningar - Undantagstillstånd - Beslut om undantag - Ansökan om återställande av försutten fatalietid - Naturskyddsorganisation - Rätt att föra talan - Allmän besvärsrätt
14.8.2006/1890 HFD:2006:53
Inkomstbeskattning - Rätt att dra av förluster - Ägarväxling - Undantagstillstånd - Särskilt skäl - Köp av paketbolag - Besvärsärende
11.8.2006/1889 HFD:2006:52
Utkomststöd - Hälso- och sjukvårdsutgift - Potensläkemedel - Otillräcklig utredning
11.8.2006/1887 HFD:2006:51
Utkomststöd - Utgift som täcks med tilläggsdel - Hälso- och sjukvårdsutgift - Potensläkemedel
11.8.2006/1872 HFD:2006:50
Utlänning - Asyl - Behov av skydd - Brutet trolovningskontrakt - Hot att släkten hämnas - Ovisshet om risk att bli flykting i det egna landet
12.7.2006/1781 HFD:2006:49
Offentlig upphandling - Förutsättningar för betalning av gottgörelse - Försummelse att ordna anbudstävlan - Direkt upphandling - Byggnadsentreprenad
12.7.2006/1780 HFD:2006:48
Arbetsgivares socialskyddsavgift - Avgiftsklass - Lön - Betalda löner
11.7.2006/1767 HFD:2006:47
Utkomststöd - Kommun som är skyldig att ordna service - Boende i servicehem - Hälsovårdsutgifter
11.7.2006/1766 HFD:2006:46
Utkomststöd - Kommun som är skyldig att ordna service - Specialomsorger om utvecklingsstörda - Hälsovårdsutgifter - Tandvård
7.7.2006/1729 HFD:2006:45
Förkottsuppbörd - Skattegranskning - Skydd för god tro - Skattefria resekostnadsersättningar - Dagpenning - Skeppsvarv
7.7.2006/1728 HFD:2006:44
Miljötillstånd - Vattenhushållningsärende - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Tillståndsprövning - Torvtäkt - Bästa tillgängliga teknik - Tillståndsvillkor - Reningseffekt - Belastningsgränser - Målvärden - Justering av tillståndsvillkor
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.