29.12.2006/3616 HFD:2006:102

Lantbruksstöd - Stödberättigande - Skriftlig anmälan - Frist - Grundvattenområde - Förbud mot förorening - Vattentäkt - Miljöpåverkan - Kommunala miljöskyddsföreskrifter - Övermäktigt hinder - Exceptionella förhållanden - Oförutsägbarhet - Förbud mot spridning av slamgödsel - Arbetskrafts- och näringscentral - Besvärsrätt

De åkerskiften som avsågs i en stödansökan låg på ett område som hade klassificerats som ett grundvattenområde av klass I. På området fanns även en vattentäkt, som var i användning. Med hänsyn till att en verksamhetsutövare enligt 5 § i miljöskyddslagen är skyldig att vara medveten om sin verksamhets miljöpåverkan, var det inte från rättslig synpunkt omöjligt att förutse att det allmänna förbudet mot förorening av grundvatten i 8 § 1 mom. i miljöskyddslagen medförde att spridning av slamgödsel inte var tillåten på området. Följaktligen kunde det inte heller vara omöjligt att förutse att den omständigheten att spridning av slamgödsel inte var tillåten på området hade medfört att den odling som man hade haft för avsikt att bedriva på området och som var beroende av gödslingen inte heller hade kunnat ske på området och att skiftena därför inte heller hade berättigat till stöd. Följaktligen kunde det inte vara fråga om force majeure eller exceptionell omständighet som avses i artikel 48 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001. Även om en sådant övermäktigt hinder eller sådan exceptionell omständighet hade varit för handen, borde sökanden dock inom de 10 dagar som nämns i nämnda artikel ha gjort en skriftlig anmälan till myndigheten om saken. Då så inte hade skett, borde sökandens besvär till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd redan på denna grund ha förkastats.

Miljöskyddslagen (86/2000) 1, 4, 5, 8 och 19 §
Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92, artikel 48

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.