27.12.2006/3564 HFD:2006:100

Gåvobeskattning - Lättnad vid generationsväxling - Företagsförmögenhet - Förmögenhetsbeskattningsbaserat värde - Beskattningsvärde - Upplösning av balansräkning - Indirekt ägande - Minsta obligatoriska ägarandel

Vid beräkningen av den lättnad som avses i 55 § i lagen om skatt på arv och gåva skulle som det i nämnda lagrum avsedda beloppet, som bestäms enligt de grunder som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde, betraktas 40 procent av beskattningsvärdet för de aktier som var avsedda att ges som gåva och som utgjordes av aktier i aktiebolaget X Ab, vilket beskattades enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Till följd av detta, och då gåvan utgjordes av aktier i X-koncernens moderbolag X Ab samt då dessutom aktiebolaget Y Ab, som X Ab ägde, även på basis av faktiska omständigheter, som återspeglade arten och omfattningen av Y Ab:s värdepappershandel, skulle betraktas som ett företag som avses i 55 § i lagen om skatt på arv och gåva, skulle bestämmelserna om lättnader vid generationsväxling tillämpas även på Y Ab. Då gåvan bestod av 10,01 procent av aktierna i X Ab och i 57 § i lagen om skatt på arv och gåva bestäms att med en del av ett företag i 55 och 56 § i samma lag även avses minst en tiondel av de aktier eller andelar som berättigar till innehav av företaget och i lagen inte föreskrivits att detta krav att andelen skall vara av en viss storlek måste vara uppfyllt också i fråga om de företag som bolaget äger, dvs. till den del som det blir fråga om s.k. indirekt ägande, skulle bestämmelserna i 55 § i lagen om skatt på arv och gåva om lättnader vid generationsväxling tillämpas även på X Ab:s 44 procent stora andel av A Ab och X Ab:s dotterbolag Z Ab:s 34 procent stora andel av B Ab, 34 procent stora andel av C Ab och 20 procent stora andel av D Ab. I målet hade inte ens påståtts att väsentliga förändringar skulle ha skett i X Ab:s egendomsmassa eller att särskilda åtgärder skulle ha vidtagits enbart i skatteförmånssyfte. Som ett nytt förhandsavgörande förklarade högsta förvaltningsdomstolen att vid beräkningen av en sådan lättnad vid generationsväxling som avses i 55 § i lagen om skatt på arv och gåva var det i nämnda lagrum avsedda beloppet, som bestäms enligt de grunder som iakttagits vid den förmögenhetsbeskattning som verkställdes under året före skattskyldighetens inträde, direkt 40 procent av beskattningsvärdet för en aktie i X Ab. Av detta följde att även Y Ab och ovan nämnda andelar av A Ab, B Ab, C Ab och D Ab betraktades som företagsförmögenhet och på dem tillämpades 55 § i lagen om skatt på arv och gåva. Förhandsavgörande.

Lag om skatt på arv och gåva 55 §
Lag om skatt på arv och gåva 57 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.