12.12.2006/3419 HFD:2006:95

Bilskatt - Förbud mot diskriminering - Allmänt värde i detaljhandeln - Bestämmande av beskattningsvärde - Redovisande av kriterier - Skyldighet att lägga fram bevis - Tullens tillvägagångssätt - Mervärdesskatt på bilskatt

I bilbeskattningen av ett före år 2003 tillverkat, till Finland i begagnat skick infört fordon tillämpas ett beskattningsvärde som baserar sig på fordonets allmänna värde i detaljhandeln.  Det tillvägagångssätt som tullen iakttog vid beskattningen av ett sådant fordon ansågs inte uppfylla kravet i bilskattelagen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att ett beskattningssystem inte får ha diskriminerande verkan, när beskattningen utgick från en ungefärlig beräkning av fordonets beskattningsvärde, som ett privat företag hade gjort med statistiska metoder och utan att tullverket eller den skattskyldige kunde få information om riktigheten av de data och metoder som låg till grund för det beräknade beskattningsvärdet.

Bilskattelagen 6 a, 10 a, 11 b, 11 c och 11 d §, sådana de lyder i lag 266/2003
Finlands grundlag 80 § 1 mom., 81 § 1 mom. och 21 §
Europeiska gemenskapernas domstols dom 19.9.2002 i ärendet C-101/00 (tullombudet och Antti Siilin)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.