13.10.2006/2692 HFD:2006:76

Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Tillämpningsområde i tid och sak för Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II a-förordningen) - Offentligrättsligt barnskydd - Verkställighet av beslut att omhänderta barn - Behörig myndighet

I ett ärende som var anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen gällde det att avgöra om barnen A och B, om vilkas omhändertagande och placering i vård utom hemmet fattats beslut i Sverige, i egenskap av finska medborgare i enlighet med ett beslut av en polisinrättning hade kunnat utlämnas från Finland till Sverige. Av barnen var A även svensk medborgare.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt begära förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol beträffande tre frågor.

Den första frågan gäller huruvida förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II a-förordningen) tillämpas på verkställigheten av ett avgörande inom det offentligrättsliga barnskyddet om att omedelbart omhänderta och placera att barn i vård utom hemmet.

Den andra frågan gäller huruvida den eventuella tillämpligheten av Bryssel II a-förordningen hindrar tillämpning av den mellan de nordiska länderna harmoniserade lagstiftningen om omhändertagande av barn, vilken utgår från att förvaltningsmyndigheterna omedelbart erkänner och verkställer varandras förvaltningsbeslut.

Den tredje frågan gällde Bryssel II a-förordningens tillämplighet i tid, då den svenska förvaltningsmyndighetens beslut att omedelbart omhänderta barnen och placera dem i familjevård hade tagits 23.2.2005, beslutet hade underställts länsrätten för fastställelse 25.2.2005 och länsrätten hade fastställt beslutet 3.3.2005. Bryssel II a-förordningen hade trätt i kraft 1.3.2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.